sus

Meaning: 
with
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sus appears

Babjak 3: 27 - prɤ̀ska: sus vudàtə i mladeštà i mumìte
Dolno Draglište 1: 4 - pusrèštəmè jə sus slòžime pu stɤ̀lbətə plətnò červèni kònci
Dolno Draglište 1: 5 - bèli i červèni umòtame i vrɤvì bùlkətə sus lèp
Dolno Draglište 2: 7 - tə òdeme sus merudìjə s rəsòl kərtòfč'i kòpəme tàm càl' dè̝n
Dolno Draglište 1: 25 - futrinà gu izmìem i gu puvìvəme sus č'èrgi gò sme puvivàli [laughter]
Dolno Draglište 1: 37 - vòda: si ne tàm rudìtelìte ergènetò sə sus nàs
Bansko: 69 - mi drùgu sme pr pravìli fasùl sus ɤ č'ekàn
Bansko: 70 - i sus kàžel' ftasàl turšìja
Bansko: 102 - sus enà glàva krumìt i urìs i màs
Bansko: 179 - z gorèšta vòda su sapùn' sus ucèt sus sìčku
Bansko: 179 - z gorèšta vòda su sapùn' sus ucèt sus sìčku
Bansko: 277 - tùrame na razbòe amà po rèsi̥te debèlutu vèč'e se fmɛ̀ta sus sufàl'č'a
Bansko: 281 - sus vàdička e tavà lòš'č'e ta mɛ̀tamè ta jà gu izvàždam
Bansko: 300 - zagràdeno takà sus tekvìja stojnàli dà sa takà ma màlko ispàč’eni
Kovačevo 1: 149 - tò tòlkuvo kòpče sus ə kùkul’ki nadòlu
Graševo: 60 - ə sus stòkite ə tɤč'ème predème sìčku rəbòtehme tugàvə
Graševo: 108 - i ìmah brat predì mène sus nègu zàednu òdehme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut