svìri

Meaning: 
play
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where svìri appears

Repljana 2: 97 - i na òsmi dvàta dɤ̀na mùzika i dvè nòč mùzika svìri
Brŭšljan 4: 65 - i xuròtu igràe nəòkulu gàjdətə svìri tɤ̀pən'ət
Iskrica 1: 62 - mùzikətə pòčvə də svìri nə xurò i zəvàtət də igràjət vèč hurò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut