tàm

Meaning: 
there
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tàm appears

Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Kolju Marinovo 5: 40 - tàm dir’èto ìəmi nìe ìməmi čušmɤ̀ ə tùkə du nàs uddòlu
Kolju Marinovo 5: 42 - a tàm ìmə ìməjme̝ če i tùkə dòlo čàk ìməši
Kolju Marinovo 5: 45 - ə zə ùbəvə vudɤ̀ tàm mi e pò blìzu
Kolju Marinovo 5: 49 - à tàm i pò blìzu tàm s’ə nòsim ìmə č’u̥šmɤ̀ əmə
Kolju Marinovo 5: 49 - à tàm i pò blìzu tàm s’ə nòsim ìmə č’u̥šmɤ̀ əmə
Kolju Marinovo 5: 63 - nìj štòtu tàm b’àjmi pò blìzu du rikɤ̀tə i
Kolju Marinovo 1: 73 - tàm zə pìtkə li žə e zə kvəsnìk li mu
Vŭrbovo 3: 26 - minùli kùla tàm prez grànicu i utèkli
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Bansko: 301 - ta tàm perème i tàm se vàla: resnačètu
Bansko: 301 - ta tàm perème i tàm se vàla: resnačètu
Kralevo 1: 17 - nəpràihme nə edɨ̀nə bràt tàm dòlu dònətə mahlɤ̀ ədnɤ̀ kɤ̀šticə
Kralevo 1: 19 - i ednɤ̀ dɤ̀šterìcə imə i tàm ž’ènetə f drùk sè̝lu
Kruševo 1: 2 - du snegɤ̀ blìzu si tàm dòš’ vèk’e
Kruševo 1: 25 - i tàm ž’ivèe
Kruševo 3: 30 - š’e jə ispredòt i tàm si ispredòt
Kruševo 3: 34 - še à pr’ed’èm tàm nə dəràcite̥
Kruševo 3: 44 - kàk sa predè tàm kàk vrɤ̀zvəš kədèl’kətə
Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 3: 159 - i sìčku nəkàč’ihme vəlnɤ̀tə s č’uvàlč’etàtə tə tàm
Kruševo 3: 161 - pumògnəà mi ispràhme jə pučìnəhme tàm pujàdəhme nə stud’ènə s’ènkə
Šumnatica 2: 30 - tàm rəbòtihə n’àkəkvi izb’àgəə òdiə v zətvòrə [laughter]
Šumnatica 2: 41 - nə lìnijətə gà ràbuteh tàm
Oreše: 58 - tàm zbɤ̀rkəhə tàm zbɤ̀rkəhə də ti kàžə əč’ìk às [laughter]
Oreše: 58 - tàm zbɤ̀rkəhə tàm zbɤ̀rkəhə də ti kàžə əč’ìk às [laughter]
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm
Prestoj: 20 - tò eptèm bəjà cèntər tò krəj n’ègu ìmə tàm mnògu silà nəgòri
Prestoj: 31 - səs kipčètə ši ìdət ši gr’èbnət ši nəl’èjət tàm
Sŭrnica 4: 14 - tùk istàtək d’èt ìmə t’èlve tàm ìmə č’erv’ènə kàl’
Sŭrnica 4: 22 - tàm vrətàtə də zəpèniš’ tvà ə vrətà
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 4: 48 - pà nəpàl’enə i tàm ògən
Sŭrnica 4: 56 - də vìdiš’ tvà tàm f tɤ̀vnutu n’èmə làmbə s kvò də sv’ɛ̀tiš’
Sŭrnica 4: 59 - bɤ̀rkəž’ bɤ̀rkəš’ tàm čərkmɤ̀tə ti sv’ɛ̀ti udvɤ̀tre nə kòlə
Sŭrnica 3: 116 - ə tàm n’èmə nìštu də stàne
Drjanovec 2: 34 - n’àɤ dɤ ìjme tàm i kàzɤw na bàča tùj n’èštu pɤk
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Drjanovec 2: 39 - tàm dujɤ̀t s mɤgàr:tȁ nòsɤt ml’àku̥tȕ tɤkòstu s’è sɤ nɤjnò
Drjanovec 2: 58 - i ut tàm im’ɤmi bùlkɤ d’è sètn’e gu užèniwmi ul’azə u zɤvòdɤ
Vladimirovo 3: 102 - po mnògo pà ìde na na gerèna è tàm sɤs kòlata
Vladimirovo 3: 104 - a tàm ìma vèter i go odvèeme
Nasalevci 1: 7 - u nedèl’u tàm na cṛ̀kvu se ìde venčàvka i takà
Nasalevci 1: 39 - pa u drugòtoga tàm kànu tekà sa
Nasalevci 1: 48 - svìrk’e svìru naròt tàm i u cṛ̀kvu se ulèzne pòp venčàva
Nasalevci 1: 53 - takà i tàm kakvò se prài kàk ja posrèštat
Nasalevci 1: 54 - e pa tàm a posrèšta svekṛ̀vata nalì ti kazà odèva
Nasalevci 2: 79 - dvàese stotìnk’i li su dèset li se tùru tàm
Nasalevci 2: 134 - tì vidè tàm sàmo tovà e màlko i natùra svè na n’èga
Nasalevci 1: 153 - tùka se povìje u pèlenk’e ottùka ottùka tàm takà ga povìju
Nasalevci 2: 170 - kvò pročetì tàm i stàva vèče i rèže
Nasalevci 2: 176 - i sčùpi od n’èga ta tùri na tṛ tàm
Nasalevci 2: 181 - ali se slòži parè tàm i se tràži parèto lèbɤt se načùpi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut