Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where tì appears

Bansko: 258 - tì razbòj ìmaš le tkàla lè si
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 3: 63 - a tì li gi vàpcaš
Kruševo 1: 70 - kàə dubrè e dùməm wòti tì li jə gl’èdəš
Kruševo 3: 88 - tì vìdelà li si
Kruševo 3: 142 - i tì səs no s məkàze
Šumnatica 2: 58 - dàvət germàncite ùbəvə rənà dàvət vìkəm vàr tì nə bràt mi
Oreše: 1 - tì ottùka li si ot òreše
Oreše: 15 - tì nə kòlko godìni si
Oreše: 23 - tì kato kato mlàt kakvò rabòteše
Oreše: 60 - kàži segà tì si vinòven jà səm vinòven nəlì pu iskàzuvàn’etu̥
Stikŭl 4: 26 - èj čùvəš li tì zìməš senòtu də də gu hràniš
Stikŭl 4: 28 - tì že gu plàtəš [laughter]
Sŭrnica 4: 1 - jà da si spòmniš tì kəkvì b’àxa kɤ̀štite ednò vrème
Sŭrnica 3: 29 - š’ə vɤ̀r’e də ž’ɤ̀ne tò n’èmə kòj tò tì si
Sŭrnica 3: 111 - è stud’ènu š’ pòč’n’e studɤ̀ è kəkvò š’ə č’ùvəš tì grədìnə
Drjanovec 2: 42 - sɤz žinìjlit’ȅ àje i tì s t’àw nɤjnò dɤ č’ùiš tì bùlkɤtɤ
Drjanovec 2: 42 - sɤz žinìjlit’ȅ àje i tì s t’àw nɤjnò dɤ č’ùiš tì bùlkɤtɤ
Drjanovec 2: 45 - bà dìmo tì n’ì pìtɤš pɤk nìj zɤ kò dòduwmi
Drjanovec 2: 50 - či tò tè tɤ n sì li t’ì tì
Nasalevci 1: 75 - ama tì zaštò se ne obrìčiš
Nasalevci 1: 90 - i tì takà ako vìdiš priàtelɤ si takà
Nasalevci 2: 134 - tì vidè tàm sàmo tovà e màlko i natùra svè na n’èga
Nasalevci 1: 171 - e pa tùka ednò vrème kogà tì si bilà detè
Nasalevci 1: 185 - kòj tì li

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut