Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where tò appears

Kralevo 1: 5 - hùbuu əmà tò i ne bìlu lòš’u zə b’èhmi kɤ̀k zə ràptim
Stalevo 2: 7 - ami tò mnògo se e rabòtilo zatùj
Stikŭl 4: 15 - əm tò žə zbərèm že sə zbìrət òtə nəlì tè hi
Prestoj: 20 - tò eptèm bəjà cèntər tò krəj n’ègu ìmə tàm mnògu silà nəgòri
Prestoj: 20 - tò eptèm bəjà cèntər tò krəj n’ègu ìmə tàm mnògu silà nəgòri
Stojkite 1: 14 - tò trì gudìnɨ sɤ sme nè vìdvɤlɤ mèn me hèm sràm hèm stràh
Sŭrnica 4: 25 - əmi tò tò bəjɛ̀ kɤ̀šti ìməhme təkvì dɤ̀rveni sìčku sìčku bèše̥
Sŭrnica 4: 25 - əmi tò tò bəjɛ̀ kɤ̀šti ìməhme təkvì dɤ̀rveni sìčku sìčku bèše̥
Sŭrnica 3: 29 - š’ə vɤ̀r’e də ž’ɤ̀ne tò n’èmə kòj tò tì si
Sŭrnica 3: 29 - š’ə vɤ̀r’e də ž’ɤ̀ne tò n’èmə kòj tò tì si
Sŭrnica 3: 39 - tò dudè gu isuš’ìš’ i vàrdiš ə ne istrɤ̀siš’ pu zem’ɤ̀tə
Sŭrnica 4: 51 - ama tò kato
Sŭrnica 3: 75 - nɛ̀štu təkà mə tò təkà š’ si gu udmɤ̀knem
Drjanovec 2: 50 - či tò tè tɤ n sì li t’ì tì
Vladimirovo 3: 105 - əmhə tò kàk se vèe zìmaš ot ut u tenekìi
Nasalevci 1: 128 - a tò kato izlìza detèto kato izlìza nalì ìma a vrɤ̀f takàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut