Case: 
nom
Gender: 
n
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where tò appears

Kolju Marinovo 2: 8 - tò je təkà izvìto
Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Kolju Marinovo 1: 67 - tò j kətu pìtə zbìtu
Pavelsko 4: 7 - i tò pàdnə pud mòstə uddòlu èh bòž’e kəkvò stànə
Prestoj: 67 - i tò isɤ̀xni na kràjə gu ustàv’ə də si isɤ̀xni
Prestoj: 74 - navy nəvìje gu tò stàvə dòlu gòri èj tòlkus širòku
Drjanovec 2: 6 - ùš ə ìskɤm mu də m’ dɤd’è tò du v’eč’ɤrtɤ̀ mi ìš’ti pàk
Drjanovec 2: 10 - tò šə sə zɤvɤ̀rni tùka pɤk ìnɤč’ә̟
Drjanovec 2: 24 - zɤmìnɤɤ nɤ mòminɤ b’el’ànkɤ pɤk tò tɤ̀j zɤplàka i kàzɤ
Drjanovec 2: 49 - tò d’èti βèšti̥ kò təkò pɤk ə tòj rikɤ̀l bàču mu kàzɤl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut