tùka

Meaning: 
here
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tùka appears

Skrŭt 2: 73 - na cɤ̀rkvə̥tə̥ k’e a vènčat k’e a dokàrat tùka
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Skrŭt 2: 109 - tùrej tùri pàri tùka ta stàne gul’àmu tùri pà tùri
Gorna Krušica 1: 46 - tùka tò s im zabràtk’i takìva zabràtk’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut