tɑ̀m

Meaning: 
there
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where tɑ̀m appears

Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 3: 66 - na səv'èta d'èto ìma tɑ̀m pisɑ̀ri
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 93 - i ni zəv’èdəə kɑ̀e tɑ̀m i vujnìst’ȅ kɑ̀e pu i səupštìə kɑ̀e
Golica 3: 148 - hòd'uw às tɑ̀m pizdìca na molèbije

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut