təčèš

Meaning: 
weave
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where təčèš appears

Srebŭrna 2: 99 - s trɤ̀stuwt’ȅ udbìrəš utpud’ère drùgə u stənɤ̀ təčèš
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 1: 82 - m’ètniš sәs suvàlkәtә istɤ̀k təčèš nә tɤ̀j i sәz drùgijә kràk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut