təkà

Meaning: 
thus
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where təkà appears

Kralevo 1: 8 - s’èət mə tütünə təkà sə rəsàdə
Kralevo 1: 12 - nə tvà nìe nəl’ dèl’ču təkà bèše sɨ̀ne
Kralevo 1: 13 - təkà bèše
Kralevo 1: 31 - n ne tr’àbvə təkà də e pək i sigɛ̀
Kralevo 1: 72 - i təkà b’èše i b’èhme duòl’ni bəjà mlòčku gudɨ̀nɨ
Kruševo 1: 7 - təkà zə də jə pudgòt’uvàme
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 3: 96 - ud òreòvu təkà bujədìsu̥vàme pə ìnəč’è si kupòvəme bujà
Kruševo 1: 98 - štòm təkà i jàz dùməm s’à š’e jàm š’e pìjə
Kruševo 3: 99 - tə təkà
Kruševo 3: 116 - s’à tìjə təkà puzəsəbràhme gi əmə n’èmə gi kàrəme
Kruševo 3: 133 - dv’ète č’ètirit’e nògi e təkà
Kruševo 3: 137 - č’ètirite nògi təkà še gi vərz’èš
Kruševo 3: 169 - jà təkà
Oreše: 20 - sedemdes’è i wòsem gudìni [laughter] à təkà
Oreše: 33 - i jà b ə ustànəhme vèke təkà siràč’etə ə pə
Oreše: 34 - b’èvme pet šès decà hùbəvu əmə jà ustànə v’èk’e təkà na
Pavelsko 4: 38 - də gu bʌ̀rkəš maslò š’e iskàrvəš təkà
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Pavelsko 4: 101 - utstrən’ì ìmə ž’èl’ezu fkòpč’enu təkà mi ə tùkə drɤ̀škətə dərž’ìš’

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut