təka

Meaning: 
thus
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where təka appears

Kralevo 2: 119 - təka bòmbə təkà bòmbə təkɤ̀və zədɤ̀n’etə hə
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Šumnatica 2: 7 - sìčkutu e skɤ̀pu be bràtku əmə òti təkà màmə mu stàrə
Huhla 3: 57 - òt təka nəkà òt təkà òt dəržàvnutu e təkà
Vŭglarovo 2: 155 - səz dɤ̀sk’i pregrəd’ènu pregràdi nəpràenu təka z dɤ̀ski
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut