təkòvə

Meaning: 
such
Gender: 
n
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where təkòvə appears

Kralevo 2: 114 - tvà tvà səm zəpòmnilə nə təkòvə n’èštu ne sɤ̀m
Leštak 3: 68 - kətu təkòvə d’ètu prudàvət č’ergàrite
Malevo/Asg 2: 12 - trɤ̀sime à ə trɤ̀sime nə təkòvə m’àstu kəd’ètu ìmə kàməni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut