təkòvu

Meaning: 
such
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where təkòvu appears

Huhla 1: 23 - kəkɤ̀v l'àp mə jəd'àhne təkòvu sme jàli
Sveta Petka 3: 107 - katu ečemìkə uv’ès təkòvu nɛ̀štu čenìcə
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 3: 27 - ilì pək ku ìmə n’àkvu təkòvu də rčèm vilìgden gerg’òvden

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut