təkvìsə

Meaning: 
such
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
pl

Lines where təkvìsə appears

: -
Golica 5: 94 - dòjde kòlə ìnək tɛ̀rs’əd gi pək təkvìsə drùgi gi tɛ̀rs’ət
Garvan 1: 20 - tò gu dàvəš nə màjstur' nə təkvìsə š'ivàč'i̥
Garvan 1: 86 - svitìci təkvìsə è gul'èmi təkòs i c'əlùvəš v'èč'i nərèt nərèt nərèt tàm
Garvan 1: 99 - tò dərvò è tɤ̀j è gul'èmi ikòn' təkvìsə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut