tɤ̀s

Meaning: 
this
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where tɤ̀s appears

Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 2: 53 - sridžèš jə tɤ̀s ufcɤ̀ vərìš udɤ̀ i zəlìvəš ut’ɤ̀vəš
Srebŭrna 2: 143 - ud n’ègu gu uprəwl’àəš nə tɤ̀s strənɤ̀ ìmə inì klèčki
Bangejci 1: 5 - tùk sәm sә umɤ̀žilә f tɤ̀s kɤ̀štә̥
Bangejci 2: 43 - də sə upɤ̀ni tɤ̀s pr'èždə kət sə upɤ̀ni pr'èždətə i kətu isɤ̀:ni
Trjavna: 43 - kujà tɤ̀s d’ètu s turbɤ̀tə
Trjavna: 70 - màrta tɤ̀s li
Drjanovec 2: 4 - rèkuw à t’à tɤ̀s ràptɤ n’àɤ a stàni sìn’ tɤ̀j
Drjanovec 2: 7 - rèkuw tɤ̀s ràptɤ n’àɤ stàni še tɤ užènim
Petrov Dol 1: 33 - nɤlì znàjš i tɤrkàl’əmi t’à ìkɤ tɤ̀s ə d’èt i nɤm’ɛ̀ri žinàta
Petrov Dol 1: 73 - ut ə čèrkvəta pr’ekàrvət ə prez rìza tɤ̀s u žinà
Petrov Dol 1: 103 - əmi pràili sn’e às si pràjew i dubrìnə jè tɤ̀s ivànuvətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut