tәkà

Meaning: 
thus
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tәkà appears

Stoilovo 2: 34 - širòku utprèk’ i kòlkutu prәstìte dә mìnәt tәkà
Stoilovo 2: 44 - sәz zɤ̀bi sɤz zɤ̀bi èj tәkà č’ètiri zɤ̀bә
Stoilovo 2: 71 - tәkà
Stoilovo 2: 82 - ustàtәkәt tәkà dètu ustàne dә nè e prez dәrmòn’әt
Stoilovo 2: 84 - tәkà
Stančov Han 1: 56 - әmi tәkà nə ə ùrkә nə nad’èniš
Stančov Han 1: 80 - kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùj
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Sveta Petka 1: 24 - à tәkà tәkà gu predèš’
Sveta Petka 1: 24 - à tәkà tәkà gu predèš’
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 26 - mi è tәkà gu rәstàniš kato pòčne nә vәrtènotò gu vìješ’
Baskalci 1: 5 - tәkà ne u ne znàe da pìše nә knìgә dә kàžeme
Baskalci 2: 18 - әhә tәkà
Baskalci 2: 20 - tәkà
Baskalci 2: 75 - nә vrɤ̀u nә ušèncetu saà sàmu tәkà e cèpnenku rәscàpeno
Baskalci 1: 106 - ami òdi tàm nә ednà bùka tәkà sәs sәs nòškata
Baskalci 1: 145 - sèdnɤt abe tòčno tәkà sàmu če stòluvetu kàg dә ti opìsvәm
Baskalci 1: 148 - sɤz bàzi sɤs čìmuve si gu nәpràvәt tәkà otprède è tәkà pudìgneno
Baskalci 1: 148 - sɤz bàzi sɤs čìmuve si gu nәpràvәt tәkà otprède è tәkà pudìgneno
Baskalci 1: 152 - sàmo če pò tèsno e tәkà
Baskalci 1: 279 - nè ste gi vìli tәkà dә sә krәsìvi də təkòvә
Baskalci 1: 301 - kәkè se pudàat ròkčetata kәtu i vrɤ̀zeš tәkà i gi stègneš nәlì
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut