t’è

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where t’è appears

Kolju Marinovo 6: 3 - i t’è kəto z’èmət ə jèsenno vrèm’i kəto dòd’i
Kolju Marinovo 6: 54 - [cough] à t’è kɤ̀k sə gi fàštəli tìjə mèčki
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Kralevo 3: 9 - ud d’àdə m t’è sigɛ̀ kàžuva
Kralevo 2: 95 - si svàr’ət t’è s kəfìcə pìjət pək ìkət nə dicàtə
Leštak 2: 23 - ìmə t’è z’ʌ̀hə i dubìtə̥kə̥
Leštak 3: 332 - t’è sə tè sə debèli
Šumnatica 1: 72 - i rusìjə t’è pumògnəə ìnək germànijə kəkò štè də nə stòri nàmi
Stalevo 4: 46 - ut hàsəl ut nàšijə kòr’en pək t’è sìčkit’e hòrə sə čùzdi
Stalevo 1: 134 - t’è sə pò pʌ̀l’ničku pr’èdeni i sə dàvət tə sə tùpət platʌ̀
Malevo/Asg 2: 22 - i nə n’èjə rəbòt’ɛ səlkɤ̀m dɤ̀p tɤ̀j.kətu t’è sə mnògu tvɤ̀rdu dɤ̀rvu
Pavelsko 2: 12 - t’è wòd’ehə səs ufč’ɛ̀re ufc’ène i š’ ìdeme gòr’e nə kəšlʌ̀tə
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Petŭrnica: 27 - da glèdat živa də glèə žìva žàba i t’è koto skočìa
Sŭrnica 2: 4 - t’è
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 250 - ə kvò də gi pràiš živòtni t’è sə mnògu prijàtni
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 103 - pa t’è da ne gladùvat z’è̝mat ni càrevicata
Vŭrbina 2: 14 - č’e i mis’ìr i žìtu t’è jədɤ̀t sìčku i tèj im dàvəhme
Vŭrbina 1: 34 - i t’è sə hòdil’i hòdum pu dvà dè̝n’ə də vərvìš’
Vŭrbina 3: 45 - i ne dàət mi t’è də hòd’əm ni nəvɤ̀n vìkət s’èdi ejtùkə
Vŭrbina 3: 61 - t’è ne dàvət pərɨ̀ də nè ne nəpr’ègəš sə [laughter]
Petrov Dol 1: 70 - inò dv’è trì vèč’i sè i umìrɤt d’əcàta i t’è vèč’i rešàvət
Petrov Dol 1: 91 - bòže kùčettȁ kàk ne sɤ̀ i rəskɤ̀səli tò kùklə əmə t’è b’èb’i
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 2: 24 - s’ètne drùgijə d’èn t’è kətu dòjət mə pàk nə grɤ̀p
Iskrica 2: 59 - du tàm ni b’àxə čuràpi̥te enò vrèm kulinàtə ni červ’èni t’è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut