tàə

Meaning: 
this
Gender: 
f
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tàə appears

Drabišna 1: 23 - tàə nògə sàə nògə èj tùvə e sč'ùpenə tù
Drabišna 2: 50 - tàə p'àsnə
Drabišna 1: 79 - predìš' ne presɤ̀hnuvəši sàə gudìnə mnògu prisɤ̀hnə tàə r'àkə
Drabišna 2: 89 - nìštu n'àməl də dəd'è t'a isč'èznələ tàə mòmə n'àmə jə
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Drabišna 2: 120 - ut'ỳvə kòn'ə də pijè t'à spətərìsələ tàə rìpkə
Drabišna 2: 124 - vɤ̀rzuvə kòn'ə zìmə kufɤ̀tə l'ùčkəl l'ùčkəl tàə vòdə
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Drabišna 2: 129 - tàə rìpkə tàə rìpkə d'èt stànələ nə guspòicə d'è
Drabišna 2: 129 - tàə rìpkə tàə rìpkə d'èt stànələ nə guspòicə d'è
Drabišna 2: 135 - s'etnenka [cough] ìkə zəkòl'uvət jə hà zəkòl'uvət jə tàə rìpkə jə iz'àvət
Drabišna 2: 139 - i zlàtni cvet'à zàt kɤ̀štətə izl'èli t'à ut'ỳvə tàə ž'ènə
Drabišna 2: 140 - tàə mòmə cìgənkətə ikələ mɤ̀žo tàə jàbəlkə də vàneš də jə s'àkneš
Drabišna 2: 140 - tàə mòmə cìgənkətə ikələ mɤ̀žo tàə jàbəlkə də vàneš də jə s'àkneš
Drabišna 2: 152 - də dòjde də urtòsə tàə cìgənkətə unàə t'à dùmələ
Drabišna 2: 155 - è sàə ž'ènə mə ut utmɤ̀nə s'ètne tàə təkòvu tàə rìpkə
Drabišna 2: 155 - è sàə ž'ènə mə ut utmɤ̀nə s'ètne tàə təkòvu tàə rìpkə
Drabišna 2: 157 - s'ètne uts'àknəl tàə jàbəlkə i cvit'àtə gi ubìrə t'à i zèlə
Drabišna 2: 158 - m'àtnələ f ògən'ə tàə cìgənkə izgur'àli pək jàbəlkətə
Drabišna 2: 175 - uttàm mə l'ùšnə tàə rìpkə ìkə rìpkətə ìkə stànəh
Drabišna 2: 176 - tàə cìgənkə mə m'àtnə ìkə tə stànəh rìpkə
Leštak 3: 144 - dà ə nìvətə sə žʌ̀ne səs sɤ̀rp tàə nìvə rəštɤ̀
Šumnatica 1: 24 - ò dòbər dèn [laughter] ut amèrika tàə ženà
Huhla 2: 2 - tàə s'up'urg'ɛ̀ issušìhə jə zberàhə ənɤ̀ turbìčkə
Huhla 4: 20 - e tàə gudìnə təkɤ̀və sùšə nəgòre kàzvət tìjə nàšie udgòri
Huhla 4: 25 - tò hi stìgə pòveče ne štè mə tàə zèm'ə n'à
Huhla 4: 26 - tàə l'àt n'àməše d'e
Huhla 6: 34 - f tàə bəlgàrijə nìj nəpràihne
Huhla 2: 59 - ustàhə me təkà kət tàə gòli bòsi sìčkutu izgur'à
Huhla 1: 73 - ìmə slùšəjte nà sigɛ̀ ni mògə vek'i n'àməm tàə sìlə əmə stìgə
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Huhla 1: 83 - n'àəm tàə tàə sìlə n'àəm mə stìgə tòlku
Huhla 1: 83 - n'àəm tàə tàə sìlə n'àəm mə stìgə tòlku
Vŭglarovo 1: 36 - i vè̝k’e tàə znòj t’è̝knə asəkà izm’èsih gu ta up’èkəhme
Vŭrbina 4: 12 - e tàə ràbutə s envà sme zənimàvəli nìe i pòsl’et

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut