tàa

Meaning: 
this
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tàa appears

Golica 3: 168 - mòre nà s'àxme nì tàa gudìna nìštičku ne smè
Stakevci 2: 32 - tòj selìnata tàm upotrebjàvu kakò mì ovdèka kerevìzɤt u tàa xranà
Repljana 2: 75 - da se ne maìn'a tàa tradìcija dobrè ama onì dojdòše
Babjak 3: 16 - ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə
Malevo/Xsk 1: 35 - n’àma ja tàa vraždà kàkto ja rasprav’at za tàm
Malevo/Xsk 1: 192 - nə tàa gureštinɤ̀ sə e ž’ènəlu càl’ d’è̝n càl’ d’è̝n jè
Eremija 2: 20 - za dòš tàa godìna ta ne znàm da ti kàža
Eremija 4: 26 - segà po pet šes kukòški pògledni segà tàa a nèma
Eremija 4: 48 - dà katèri se katèri se è tàa visòkata kɤ̀šta
Eremija 1: 101 - abe nìe odnesème ama na tàa toplinà onà stàne grèjana ama
Eremija 1: 108 - cèloto lèto e pùsnana tàa vòda od rezervàr trì pati
Eremija 5: 111 - dàjte dàjte tàa žèna da a kàčime na kòn'o vìkam lèle
Moglica 1: 9 - ə kàk stàva tàa ràbota
Mogilica 1: 46 - ama n'àma drùgo ìme tovà da mu vìkate bəžɛ̀k tùkə na tàa
Kovačevo 1: 169 - tàa pol’ànə
Kovačevo 1: 171 - d’àdu gòsput dəržàl i tàa tvà beše nəròt xòrə
Leštak 2: 26 - i togàva nìvata kə kakvò tr’àbvə da pràiš tàa g
Leštak 2: 27 - dèto si ja s’àla tàa godìna səs kartòfi slèaštata godìna
Leštak 2: 39 - koè vrème se s’àva tàa rɤ̀ž
Leštak 2: 45 - əmhəm a na tàa rəkà nèšto slàgaš li
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Skrŭt 1: 50 - càl dèn spìe i vrɤ̀šta s fàšta go tàa ženà
Skrŭt 1: 57 - è takà e tàa i vičertà
Skrŭt 3: 64 - tàa vèčer k’e napràim bànica isprɤ̀žim petèl li k’e zakòl’at
Skrŭt 2: 147 - màjkata tàtkoto darùvat ə tàa ròda nìmnata si uttàm
Skrŭt 2: 154 - i na drùgio dèn’ punedèlniko tàa svekɤ̀rvata štò e utùka
Skrŭt 2: 157 - i vìkat darùvat si na tàa ròda
Skrŭt 1: 201 - k’e kàža na decàta a znàeš li a tàa e trakàlo pò trakàlo
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 1: 41 - aha a tàa dèt sə mùca kakvò
Stalevo 1: 46 - ɤ nè ja znàeh tàa dùma zamùcam
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stikŭl 3: 67 - znàeš li ja tàa legènda
Stikŭl 3: 145 - tovà tàa češmà tùka li e
Graševo: 54 - tùkə živèe tàa kɤ̀štə nàšə
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Trjavna: 15 - a tàa zaštò ste ja vɤ̀rzali tàm takà
Trjavna: 40 - tàa kàk se kàzva
Vasiljovo 1: 79 - drùgi ne mòe otk’ɛ̀snat džumbìš pràvejme i tàa ə bùca
Belica 1: 6 - ta sam tùka tàa
Belica 3: 38 - i ednò kolelcè ta vlàzi vɤf tàa butàlka
Belica 2: 74 - i s tàa rɤ̀ka zìmam i vṛ̀va po nasèvnicata i fṛ̀gam
Belica 2: 76 - ot do tùka e tù pùsteno brazdɤ̀ nàsea tàa pòsle
Belica 3: 82 - tùrna mu màlko sòl sìpvam òšte mìne tàa nedèl'a
Belica 3: 83 - šta lìsna tàa vòda šta sìpa drùga i ako sɤ̀m go iskàrala
Belica 3: 90 - men'àvaš tàa vòda tùraž drùga pàk si presòlvaš solčìca
Belica 1: 97 - a tàa gospodìna e takà kato tàa drugàrka miždu nàs
Belica 1: 97 - a tàa gospodìna e takà kato tàa drugàrka miždu nàs
Belica 1: 109 - tìe ne sɤ̀ a čùle tàa dùma
Oborište 2: 46 - tàa dèto e
Oborište 1: 58 - ama tàa kɤ̀šta vàšta e stàra ə i kòlko e stàra
Sveta Petka 3: 23 - tàa kɤ̀šta dètu je tùka udzàde vulòvetò a udòl b’àhə vulòvetu
Sveta Petka 3: 37 - ɛ̀ səm ja naprìl tàa plɛ̀mn’ə segà
Gradec 2: 7 - dvòrɤ gim opìra u rekàta u tàa rekà
Gradec 2: 9 - slet tàa kɤ̀šta tùk slet ə
Gradec 1: 65 - tàa sàka kàe čorbà ot štàvl'ak i mi napràvea
Gradec 1: 77 - napràvix ìma dvàez dèna tàa mɤ̀kḁ ne mòe da òdim i
Gradec 1: 104 - i onàa nì tàa nì onàa è dòktoricata sìčki adrèsi ìəm
Gradec 1: 107 - zaštò mi tegàva tì kazà takà tàa prìkaska kɤdè tavà
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Gorna Krušica 3: 6 - jà tàa čèrga što tì a pokažà
Gorna Krušica 3: 22 - a tàa čèrga ìska da se istkàe i jàs tkàa
Gorna Krušica 3: 33 - tàa mòjta màjka ošlà zainèla od ednì xòra

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut