t'àh

Case: 
acc
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where t'àh appears

Mogilica 5: 7 - li əku às učàstvəm f t'àh znàči də sə nəjədèm
Mogilica 5: 79 - əku pomenè predì t'àh n'ɛ̀koj as i t'à kàzvə stàrite
Drabišna 2: 126 - klàvə f kufɤ̀tə z'èmə ut'ỳə ut'ỳə si u t'àh [cough] s'ètne ìkə
Huhla 6: 44 - wòt' tì sə ut t'àh
Huhla 6: 75 - tàm t'àh də iščùkət
Huhla 6: 78 - tìjə s'à t'àh durd'è i zə
Huhla 2: 110 - ə bàt tàn'uite dicà gà dòjduhə učìlište kət t'àh n'àməše
Brŭšljan 1: 33 - ami tìjə zənəjàtite vəf s'èlutu sə t'àh elì vəv ž'ivutnuvɤ̀svutu̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut