tàm

Meaning: 
there
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tàm appears

Kovačevo 1: 45 - tàm k’i ìdeš
Skrŭt 2: 85 - tàm k’i k’i igràat k’i pèat k’i pràat džumbìš təvà onovà
Skrŭt 2: 98 - a u nedèl’ata kato ìdat tàm tàja ferùglica kato ja napràv’at
Skrŭt 2: 115 - u nedèl’a t’à vèče tàm ublèčena sìčku vàlutu tùreno ali nè
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 2: 124 - tàm vik’e na šàfero i na šàferkata òni a zakàrvat
Sveta Petka 3: 48 - povèče nàši òrə təkìvə tàm
Gorna Krušica 2: 19 - tàm go pèča

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut