tàmoka

Meaning: 
there
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tàmoka appears

Eremija 5: 42 - a ìnak pozabràxme nagràdi [unintelligible] ama tàmoka decàta si
Gela 1: 41 - jɛ̀ žə ìda jɛ̀ e tàmo [laughter] enèjnaka beha pək ezgà
Baskalci 1: 64 - trìsta òfci trìsta maznìci i tàmoka znàči kato i sabèreme
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 117 - i tàmoka ì mɤzàt
Baskalci 1: 163 - drùgiju lòvi znàči tò se brɤ̀že stàvә tàmoka što sə
Baskalci 1: 229 - nè e ispèreno ot sèrata ot a tovà sɤdɤ̀rža tàmoka nèšto takà
Bosnek 1: 15 - dòjdeha ot tàmoka i kàraxa čerèši sɤs ə košòve i nìe siromàsi
Bosnek 1: 95 - tàmoka nèma xlepᵊ nìe sme si tùka bɤ̀lgarite na xlèp
Bosnek 1: 96 - tàmoka è če vìdiš ednà felìja če ti dadà če vìdiš sòfija
Bosnek 1: 121 - ìdeme ama se sabùeme ìdeme na kafè tàmoka i rečème
Bosnek 1: 123 - kakvò e bilò sìčko tàmoka ìdexme ta glèdaxme jà sam màlko naxàlna

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut