ta

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where ta appears

Kolju Marinovo 4: 9 - nelì sə mùət pək vulòviti ta tɤ̀j natàtəka
Kozičino 1: 1 - ta takɑ̀ e bìl žuwòtə h jer’kèč’
Stakevci 3: 5 - onì i pak mìlo ta zbèru družìnutu i kàru po stàk’ovski
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 1: 66 - ta otòše u pìvnicutu jà pogledà tekà kò da pràim sɤ̀ga
Stakevci 4: 69 - tṛ̀lica tè tekvòj napràeno dvè dɤ̀ske tè tekà ta usrèd
Stakevci 4: 86 - i natòpi se ta sedì dvè nèdel’e pràimo topìla
Stakevci 4: 105 - a za pò mlàditi mùžje go učìne ta pràe drèxi
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 4: 32 - ta ga tražìše ta
Repljana 4: 32 - ta ga tražìše ta
Repljana 4: 35 - tàm u dùpkutu ta ga isteglìše pa izlèzɤl
Repljana 1: 40 - pa ta pod mìškutu ta rèko no vòlɤt me obòde
Repljana 1: 40 - pa ta pod mìškutu ta rèko no vòlɤt me obòde
Repljana 1: 49 - ta me prèmi prèvṛza me tàm səz bìnt dòktor
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 1: 64 - ta na rodzìte mu kvò stànu štò stànu štò me
Repljana 1: 71 - òn si me pod mìškutu utrepàl pod ednùtu ta
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 1: 110 - jà sipùjem ta ga napòimo tovà ozdravèe jàgn’eto
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Vŭrbovo 3: 3 - ta da vrèvimo da mi kazùje ednù stàru kn’ìgu
Vŭrbovo 1: 14 - òn pomognùl ta se oženìla dalèk i
Vŭrbovo 3: 24 - ta obnodèli kɤ̀štutu səs tekvòj i zapalìli
Bansko: 104 - ta ta gu kavardìsam ta tùra nàpraa lòtka takà tèndžuràtḁ
Bansko: 111 - dvòen' v'èsnik' ta go prìfpaa takà ud nètre tèndžuràta
Mogilica 1: 47 - bəžɛ̀ci ìnače ta agà e nɛ̀kvu kàl'enu də e kàl'enu
Dolno Ujno: 259 - e pa koì ìdat ta pitùvat gi kojà ne ìska da
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Kovačevo 1: 8 - kàk sa xarèsvaxa mòmata mumčèto ta gudèša ta svàdbata
Kovačevo 1: 8 - kàk sa xarèsvaxa mòmata mumčèto ta gudèša ta svàdbata
Kovačevo 1: 69 - ta təka təkà bèše
Kovačevo 1: 126 - zèr ne pòmnetè ta pòmnime sìčku
Kralevo 3: 28 - s’e ta sə živ’èli tùkə n’àkəde si tùkə n’àkəvə məhəlɤ̀
Skrŭt 2: 9 - gudèžo dòjdat tìa stàrite tùka ta pròsat à momàta
Skrŭt 1: 25 - zadenàl bùtimata ta navalìl ògino
Skrŭt 1: 80 - umrèl čovèk da nòsiš ta da kažùva
Skrŭt 2: 109 - tùrej tùri pàri tùka ta stàne gul’àmu tùri pà tùri
Skrŭt 2: 125 - du cɤ̀rkvətə ta k’e a vènčat togàj i fàšta a momčèto
Vŭglarovo 1: 36 - i vè̝k’e tàə znòj t’è̝knə asəkà izm’èsih gu ta up’èkəhme
Vŭglarovo 1: 112 - ta sàčve ìməše
Gela 2: 14 - pək drùguš ublɛ̀čenu sìčku ublɛ̀čenu ta tvà e
Gela 2: 17 - ut vɤ̀lna istəkàta vɔ̀lnena ta če ušìta ta səs sèka
Gela 2: 19 - gà gu uvìeš òtɤ f plɛ̀ne ta zdì pràfku
Gela 2: 29 - rɔ̀žen lɛ̀p fəlìja ta gu ugrɛ̀eš i s enekvà sᶤìrɤne
Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Gela 2: 38 - a sufrɔ̀ ta ga tùr'aš na sufrɔ̀na ta č tugàva izvàdiš
Gela 2: 38 - a sufrɔ̀ ta ga tùr'aš na sufrɔ̀na ta č tugàva izvàdiš
Gela 2: 46 - ta tugàva nemɛ̀ takìva slatkᶤìši tɔ̀rn'em na širòka.lɤka
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Gela 2: 58 - ta kakvò sa izvɔ̀rna
Gela 3: 66 - du nòva gudìna četìrez dùši̥ sa ut tɛ̀hnija institùt ta pìše
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Gela 2: 94 - ednà gudɨìna ut plòvdiv be dušlà enà dukturìca ta be duvèla mòmče
Gela 2: 101 - da da jadè tà be ut plòvdif de dòkturka ta tùka spà
Gorno Vŭršilo 1: 28 - ta žàna f tèkezèto̥ tè rečàt bàbo ràjno gà go pèče
Gorno Vŭršilo 1: 37 - ta tùpame ta otsɛ̀em pà sam mesìla lɛ̀p i s kartòf
Gorno Vŭršilo 1: 37 - ta tùpame ta otsɛ̀em pà sam mesìla lɛ̀p i s kartòf
Gorno Vŭršilo 2: 77 - onàa vèčer kadè večèra me digàa ta im davàx
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 1: 9 - u nàs ìma mòmi i junàcɤ ta gl’ɔ̀daj vìka
Stojkite 2: 16 - ta stò̝r’a tɛ̀stu tə gu ràstuč’a tɤ̀nič’ku na l’ìstu i
Stojkite 1: 18 - i kòlko bàbici ìma ta pò bɔ̀rže predɔ̀t ud mèn
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Stojkite 1: 25 - muhabèk’ nə pɔ̀k’an ta pu trì sahàta sadìm
Stojkite 1: 29 - gà letì dɔ̀š ta stànvat hùbavɤ gɔ̀bɤ ta berèm ama sàa gudᶤìna
Stojkite 1: 29 - gà letì dɔ̀š ta stànvat hùbavɤ gɔ̀bɤ ta berèm ama sàa gudᶤìna
Vasiljovo 1: 7 - tò ìmaše p’èsen ta ja pejàa zərət vojnɛ̀ta
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 39 - najad’è̝m sa stànat ta si ìdat è pa koto dòdeše kòl’eda
Vasiljovo 1: 45 - ìmaše əm è decà òdat ta suruvàkat
Vasiljovo 1: 46 - a pa nìe momìčeta sə zbìra:me pɤk ta pejè̝m pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 47 - tùka vaf rekɛ̀ta sme sa zè̝le ta gi pejè̝m
Vasiljovo 1: 53 - ta ispejè̝m pesentɛ̀ i prib’è̝rat tovà sproti vasìl
Vasiljovo 1: 55 - pà ràno da pejè̝m dòdem ta pejè̝m tùka na rekɛ̀ta
Vasiljovo 1: 81 - ostàvea kogà imam ìmame dobìtak ta n’àko mladìšte da prudrìšte
Vasiljovo 1: 82 - da skɤ̀same ut ə sìreneto da gu zavìjeme ta da
Vasiljovo 1: 90 - i tùri gu tùk čùkne go takà ta go pṛ̀sne
Vasiljovo 1: 104 - ta sme go krìle i nosìle po gɤstàcite da da si krìem càrevicətə̥
Belica 1: 5 - presèlia ni ta ni zbràa tùka ta ma:nàxme onàa maalɤ̀
Belica 1: 5 - presèlia ni ta ni zbràa tùka ta ma:nàxme onàa maalɤ̀
Belica 1: 6 - ta sam tùka tàa
Belica 1: 17 - ta vṛ̀šeše po.kɤ̀šti
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 121 - kato go zag’òbriš ta gu zag’òbriš še a razvlečeš
Vladimirovo 2: 40 - da navìeme ta da ni nè e ama pà se izmòkrime
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Tihomir 1: 141 - televìzore gl'ɔ̀dame ta drùgɤkvᵊi stàn':eto
Tihomir 2: 174 - da ga varš’ɔ̀me zav’ɔ̀ž’eme dv’è mùl’eta tràptiti trùptiti a ta drebn’ɔ̀t slàmɤtɤ
Nasalevci 2: 35 - da ne sɤ̀m ženà ta sɤz bojù à
Nasalevci 2: 61 - mòre svè razbìraš ta me zamlàtuješ
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 1: 91 - zèmi ta ga nèče li se brìči s vòdu lùp
Nasalevci 1: 93 - zèmi ta ga pòpari
Nasalevci 2: 115 - à ta natùramo takà po ednò takòva ot testòto
Nasalevci 1: 155 - ta go ta go dòi
Nasalevci 1: 155 - ta go ta go dòi
Nasalevci 2: 176 - i sčùpi od n’èga ta tùri na tṛ tàm
Nasalevci 1: 183 - ot tùka sɤs šajnì ta dòle pràvo u klàdenɤc se pùštaju decà
Tǔrnjane 2: 7 - i gi kàrame na rekàta ta gi tòpime
Salaš: 179 - ta tì pòmniš vɤršàčkite kato dojdòa a predì tòj predì tòj
Salaš: 212 - a bè nò trèbe gi napasèš ta da mḷzèş
Salaš: 219 - ìdeš ta sm ta smèjaš na vodenìcu ìmaše u krečìmir i u salàš
Salaš: 219 - ìdeš ta sm ta smèjaš na vodenìcu ìmaše u krečìmir i u salàš
Bela 1: 19 - do kràja lòze u brèga dòle ràvno ta nasàdim domàti
Bela 1: 85 - na obòra dojdè ta a prìbra tovà sɤm ja pàsla
Bela 1: 87 - i n’ègo go zbòde ta sɤz zòr go otɤrvàme
Bela 1: 95 - kɤdè stopànstvoto ìma visòko ta da ja kàčɤt na kamiòna
Bela 1: 99 - ta i onìja bèše po bòlnica mu sčupìla ednò rebrò
Bela 1: 147 - i pòsle tòo ja ispùštil drùgata godìna ta se najàla sɤz žìto
Rajanovci 1: 83 - ta trùdno e bilò oràn’eto ama kòj si e bìl dovo
Rajanovci 1: 89 - arg argàti im se kàzva i òdu ta im pomàgaju plàšta gim
Rajanovci 2: 96 - ta pràeše slàtko takà ot takàa tṛstìka ama mì ne smò sadìli
Breste 1: 13 - ta go sèeme če tò nesìneno ne mòže da se sèe
Breste 1: 19 - trèva da se izorè pa tegìvana i si ìdeme ta si sèeme
Breste 2: 27 - stàvame ta pòčvame da žɤ̀nem ràno
Breste 1: 35 - kato tòmbolčeta ta da mòe sa vṛ̀zva sɤs edìn
Breste 1: 40 - làmbata tɤ̀ča i na làmbata tɤ̀ča ta gа spùštim kùpime pamùk abe
Breste 3: 47 - pòsle pa zèmeme ta si pà si pràime pa vɤ̀nka napràim si
Breste 2: 49 - nè nè jà ne sɤ̀m ìma ednì ta slàgat palamàrka ama nìe
Breste 2: 55 - stojɤ̀t na nìvata i dòjde ta naglàsime kolàta tùrime dḷ̀gite rìtli
Breste 1: 58 - na pèd glàvi ta do dèsed glàvi da a br̀doto̥ br̀doto
Breste 2: 61 - dḷ̀gite rìtli tùrame ìma ednò dr̀vo ta mu vìkame kùčka mu vìkame
Breste 2: 67 - tùrame vɤ̀žeto ìma ednà pritegàlka z golèmo drvò ta mu vìkame
Breste 2: 71 - tùrneme pritegàlk’ata ta pritègame snòpeto da ne isplìzne sa
Breste 3: 72 - ta i predèm napredèm i po dvè trì vretèna i t’à
Breste 1: 74 - ta sa vṛtì tam e ne mòe go nàjdem da go vìdite
Breste 3: 83 - i t’à ti gòtvi ta ni slàga da edèm
Breste 1: 85 - ta go navìeme pa mòže i na dvà kòlci
Breste 1: 125 - ta sa svìva koto koto go utòriš e takà
Breste 1: 126 - sa òpne ta dṛžì stègnatko
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 3: 7 - ako ne sì i muzàl ta se plàši i kràvata rìta
Dolna Sekirna 1: 10 - ta su mi turìli ìme stànka da zastànu decàta
Dolna Sekirna 3: 16 - kadè e ogràdeno ta da ne bègaju da ne
Dolna Sekirna 3: 19 - nasrèt pregràdene a ostàveno tè tòlko mèsto ta da
Dolna Sekirna 2: 30 - bes pàre ta da mu dàvaš èj nàdnicata da mu e [laughter]
Dolna Sekirna 1: 31 - še ta go kṛštuvàše u cṛ̀kvutu
Dolna Sekirna 2: 34 - a rabotìmo u mìnata u pèrnik na tovà i tè tàmo
Dolna Sekirna 1: 51 - ta mu čète tàmo pòpɤt ga kṛ̀sti te sède pòpɤt nali
Dolna Sekirna 1: 59 - ta donesù
Dolna Sekirna 3: 60 - ta mu napràim solomùr sɤs jajcè se kàže ednò
Dolna Sekirna 1: 66 - pa kà si zapojàše i kùm i pòp ta si pojàše
Dolna Sekirna 3: 77 - kvò e imàlo ta da
Dolna Sekirna 2: 98 - pa odvedèm decàta na učìlište pe se vṛ̀nem ta da ispèrem
Dolna Sekirna 2: 100 - ot tuberkolòza ta u tṛ̀n ìmaše bòlnica za tekvìe za tuberkolòzni
Dolna Sekirna 2: 101 - ta e ju dovèl tìja čorbadžìjata do košarèvo i ju ostavìl
Dolna Sekirna 2: 103 - ne znàm kikò ne ne vèruje ta bèoše lèkar li izvikàli
Dolna Sekirna 2: 104 - ta ju ispratìli u tṛ̀n
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Dolna Sekirna 2: 115 - a mène mi se edè edè edè ta znàe li se
Glavanovci 1: 10 - ma màlko imèemo imòt ta ni ne stìdzaše mnògo žìtoto
Glavanovci 1: 13 - kato pročetìm nèkɤde limècovo bràšno ta ne znàm kòlko
Glavanovci 2: 16 - ama òn min’ùješe ednò vrème bes pàre ta svèteše vòdu
Glavanovci 3: 25 - ta ùtepa deset òfce jà kàže ìdem da gi dìdzam
Glavanovci 3: 28 - i tè tekà i idòše ta gi izòše da izèdoše tèpanete
Glavanovci 3: 30 - ta se utreštà ta ni rèče pòtepa e sega štò da napràim
Glavanovci 3: 30 - ta se utreštà ta ni rèče pòtepa e sega štò da napràim
Glavanovci 3: 61 - mòkrat se ta da predizvìkat ə dɤ̀ž da zàjde
Glavanovci 3: 63 - ta da mu se poklàn’až do zemjàta da celùneš
Glavanovci 2: 63 - ta takà ta tàtko mnògo i sɤs sinɤ̀t xùbavo kòsi
Glavanovci 2: 63 - ta takà ta tàtko mnògo i sɤs sinɤ̀t xùbavo kòsi
Glavanovci 1: 67 - ma ot štò se umorìste a be vìkam stojàmo ta se umorìmo
Glavanovci 1: 77 - ta u odraskàla ta lèle ùžas mòre umrè nènčo vodeničàrov
Glavanovci 1: 77 - ta u odraskàla ta lèle ùžas mòre umrè nènčo vodeničàrov
Glavanovci 1: 82 - ta takà sme mɤčìli i sme rabotìli pòsle pràimo kṛ̀sci od əm
Glavanovci 1: 101 - žìtoto ta da vèemo da iskàramo [laughter] da iskàramo plèvutu
Glavanovci 1: 105 - ta sìpemo žìto imèemo si àmbar s presèci za žìto za ečmìk
Glavanovci 1: 108 - kà naròdi le [laughter] ama izlèze li visokà ta ju uskubèmo
Glavanovci 1: 109 - skubèmo natvàrimo na kolàta otkàramo na gùvno ta a očùkamo
Glavanovci 1: 117 - lèčata i ovɤ̀sɤt ìskat ta takòva pò sùxo
Glavanovci 1: 125 - mòže edin da izlèzne ta edvà ga žn’èš ùbavo
Glavanovci 1: 126 - a ednò tṛ̀glo ta dvàes sàntima i svè skubèmo ako ne mòže
Bosnek 2: 53 - ta momìčetata da sà vèseli i bòdri

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut