ta

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where ta appears

Kolju Marinovo 4: 9 - nelì sə mùət pək vulòviti ta tɤ̀j natàtəka
Kozičino 1: 1 - ta takɑ̀ e bìl žuwòtə h jer’kèč’
Stakevci 3: 5 - onì i pak mìlo ta zbèru družìnutu i kàru po stàk’ovski
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 1: 66 - ta otòše u pìvnicutu jà pogledà tekà kò da pràim sɤ̀ga
Stakevci 4: 69 - tṛ̀lica tè tekvòj napràeno dvè dɤ̀ske tè tekà ta usrèd
Stakevci 4: 86 - i natòpi se ta sedì dvè nèdel’e pràimo topìla
Stakevci 4: 105 - a za pò mlàditi mùžje go učìne ta pràe drèxi
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 4: 32 - ta ga tražìše ta
Repljana 4: 32 - ta ga tražìše ta
Repljana 4: 35 - tàm u dùpkutu ta ga isteglìše pa izlèzɤl
Repljana 1: 40 - pa ta pod mìškutu ta rèko no vòlɤt me obòde
Repljana 1: 40 - pa ta pod mìškutu ta rèko no vòlɤt me obòde
Repljana 1: 49 - ta me prèmi prèvṛza me tàm səz bìnt dòktor
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 1: 64 - ta na rodzìte mu kvò stànu štò stànu štò me
Repljana 1: 71 - òn si me pod mìškutu utrepàl pod ednùtu ta
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 1: 110 - jà sipùjem ta ga napòimo tovà ozdravèe jàgn’eto
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Vŭrbovo 3: 3 - ta da vrèvimo da mi kazùje ednù stàru kn’ìgu
Vŭrbovo 1: 14 - òn pomognùl ta se oženìla dalèk i
Vŭrbovo 3: 24 - ta obnodèli kɤ̀štutu səs tekvòj i zapalìli
Bansko: 104 - ta ta gu kavardìsam ta tùra nàpraa lòtka takà tèndžuràtḁ
Bansko: 111 - dvòen' v'èsnik' ta go prìfpaa takà ud nètre tèndžuràta
Mogilica 1: 47 - bəžɛ̀ci ìnače ta agà e nɛ̀kvu kàl'enu də e kàl'enu
Dolno Ujno: 259 - e pa koì ìdat ta pitùvat gi kojà ne ìska da
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Kovačevo 1: 8 - kàk sa xarèsvaxa mòmata mumčèto ta gudèša ta svàdbata
Kovačevo 1: 8 - kàk sa xarèsvaxa mòmata mumčèto ta gudèša ta svàdbata
Kovačevo 1: 69 - ta təka təkà bèše
Kovačevo 1: 126 - zèr ne pòmnetè ta pòmnime sìčku
Kralevo 3: 28 - s’e ta sə živ’èli tùkə n’àkəde si tùkə n’àkəvə məhəlɤ̀
Skrŭt 2: 9 - gudèžo dòjdat tìa stàrite tùka ta pròsat à momàta
Skrŭt 1: 25 - zadenàl bùtimata ta navalìl ògino
Skrŭt 1: 80 - umrèl čovèk da nòsiš ta da kažùva
Skrŭt 2: 109 - tùrej tùri pàri tùka ta stàne gul’àmu tùri pà tùri
Skrŭt 2: 125 - du cɤ̀rkvətə ta k’e a vènčat togàj i fàšta a momčèto
Vŭglarovo 1: 36 - i vè̝k’e tàə znòj t’è̝knə asəkà izm’èsih gu ta up’èkəhme
Vŭglarovo 1: 112 - ta sàčve ìməše
Gela 2: 14 - pək drùguš ublɛ̀čenu sìčku ublɛ̀čenu ta tvà e
Gela 2: 17 - ut vɤ̀lna istəkàta vɔ̀lnena ta če ušìta ta səs sèka
Gela 2: 19 - gà gu uvìeš òtɤ f plɛ̀ne ta zdì pràfku
Gela 2: 29 - rɔ̀žen lɛ̀p fəlìja ta gu ugrɛ̀eš i s enekvà sᶤìrɤne
Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Gela 2: 38 - a sufrɔ̀ ta ga tùr'aš na sufrɔ̀na ta č tugàva izvàdiš
Gela 2: 38 - a sufrɔ̀ ta ga tùr'aš na sufrɔ̀na ta č tugàva izvàdiš
Gela 2: 46 - ta tugàva nemɛ̀ takìva slatkᶤìši tɔ̀rn'em na širòka.lɤka
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Gela 2: 58 - ta kakvò sa izvɔ̀rna
Gela 3: 66 - du nòva gudìna četìrez dùši̥ sa ut tɛ̀hnija institùt ta pìše
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Gela 2: 94 - ednà gudɨìna ut plòvdiv be dušlà enà dukturìca ta be duvèla mòmče
Gela 2: 101 - da da jadè tà be ut plòvdif de dòkturka ta tùka spà
Gorno Vŭršilo 1: 28 - ta žàna f tèkezèto̥ tè rečàt bàbo ràjno gà go pèče
Gorno Vŭršilo 1: 37 - ta tùpame ta otsɛ̀em pà sam mesìla lɛ̀p i s kartòf
Gorno Vŭršilo 1: 37 - ta tùpame ta otsɛ̀em pà sam mesìla lɛ̀p i s kartòf
Gorno Vŭršilo 2: 77 - onàa vèčer kadè večèra me digàa ta im davàx
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 1: 9 - u nàs ìma mòmi i junàcɤ ta gl’ɔ̀daj vìka
Stojkite 2: 16 - ta stò̝r’a tɛ̀stu tə gu ràstuč’a tɤ̀nič’ku na l’ìstu i
Stojkite 1: 18 - i kòlko bàbici ìma ta pò bɔ̀rže predɔ̀t ud mèn
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Stojkite 1: 25 - muhabèk’ nə pɔ̀k’an ta pu trì sahàta sadìm
Stojkite 1: 29 - gà letì dɔ̀š ta stànvat hùbavɤ gɔ̀bɤ ta berèm ama sàa gudᶤìna
Stojkite 1: 29 - gà letì dɔ̀š ta stànvat hùbavɤ gɔ̀bɤ ta berèm ama sàa gudᶤìna
Vasiljovo 1: 7 - tò ìmaše p’èsen ta ja pejàa zərət vojnɛ̀ta
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 39 - najad’è̝m sa stànat ta si ìdat è pa koto dòdeše kòl’eda
Vasiljovo 1: 45 - ìmaše əm è decà òdat ta suruvàkat
Vasiljovo 1: 46 - a pa nìe momìčeta sə zbìra:me pɤk ta pejè̝m pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 47 - tùka vaf rekɛ̀ta sme sa zè̝le ta gi pejè̝m
Vasiljovo 1: 53 - ta ispejè̝m pesentɛ̀ i prib’è̝rat tovà sproti vasìl
Vasiljovo 1: 55 - pà ràno da pejè̝m dòdem ta pejè̝m tùka na rekɛ̀ta
Vasiljovo 1: 81 - ostàvea kogà imam ìmame dobìtak ta n’àko mladìšte da prudrìšte
Vasiljovo 1: 82 - da skɤ̀same ut ə sìreneto da gu zavìjeme ta da
Vasiljovo 1: 90 - i tùri gu tùk čùkne go takà ta go pṛ̀sne
Vasiljovo 1: 104 - ta sme go krìle i nosìle po gɤstàcite da da si krìem càrevicətə̥
Belica 1: 5 - presèlia ni ta ni zbràa tùka ta ma:nàxme onàa maalɤ̀
Belica 1: 5 - presèlia ni ta ni zbràa tùka ta ma:nàxme onàa maalɤ̀
Belica 1: 6 - ta sam tùka tàa
Belica 1: 17 - ta vṛ̀šeše po.kɤ̀šti
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 121 - kato go zag’òbriš ta gu zag’òbriš še a razvlečeš
Vladimirovo 2: 40 - da navìeme ta da ni nè e ama pà se izmòkrime
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Tihomir 1: 141 - televìzore gl'ɔ̀dame ta drùgɤkvᵊi stàn':eto
Tihomir 2: 174 - da ga varš’ɔ̀me zav’ɔ̀ž’eme dv’è mùl’eta tràptiti trùptiti a ta drebn’ɔ̀t slàmɤtɤ
Nasalevci 2: 35 - da ne sɤ̀m ženà ta sɤz bojù à
Nasalevci 2: 61 - mòre svè razbìraš ta me zamlàtuješ
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 1: 91 - zèmi ta ga nèče li se brìči s vòdu lùp
Nasalevci 1: 93 - zèmi ta ga pòpari
Nasalevci 2: 115 - à ta natùramo takà po ednò takòva ot testòto
Nasalevci 1: 155 - ta go ta go dòi
Nasalevci 1: 155 - ta go ta go dòi
Nasalevci 2: 176 - i sčùpi od n’èga ta tùri na tṛ tàm
Nasalevci 1: 183 - ot tùka sɤs šajnì ta dòle pràvo u klàdenɤc se pùštaju decà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut