takà

Meaning: 
thus
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where takà appears

Kolju Marinovo 5: 6 - i takà ste pràvili
Kolju Marinovo 1: 47 - ustàviš si takà idnò tòpčinci
Kolju Marinovo 2: 52 - tòl’kuva təkàva dib’èlo takà snòpi mu vìkəmi nìe
Kolju Marinovo 2: 69 - gi zbìrət pràət gi takà nə krəscì nə gul’èmi
Bansko: 288 - ә i takà gu pustìlate napràvu
Bansko: 297 - ìma takà pu kràj ìmame rɛ̀ka ta ud rekàta
Bansko: 300 - zagràdeno takà sus tekvìja stojnàli dà sa takà ma màlko ispàč’eni
Bansko: 300 - zagràdeno takà sus tekvìja stojnàli dà sa takà ma màlko ispàč’eni
Kruševo 3: 71 - takà li
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Kruševo 3: 157 - takà li
Kruševo 3: 168 - takà li
Stikŭl 4: 56 - ami n’àma da se kurdìsvaš xùbava si takà xùbava si
Sŭrnica 4: 42 - takà
Nasalevci 2: 3 - takà
Nasalevci 2: 49 - božìč kolèda takà
Nasalevci 2: 53 - takà
Nasalevci 1: 53 - takà i tàm kakvò se prài kàk ja posrèštat
Nasalevci 1: 81 - i mlàdite takà me arèsvat pòveče
Nasalevci 2: 84 - takà
Nasalevci 1: 89 - takà
Nasalevci 2: 112 - takà li
Nasalevci 2: 122 - takà napràite
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 2: 164 - takà d’e
Nasalevci 1: 233 - a tòj litàkɤt litàkɤt takà takà li litàkɤt
Nasalevci 1: 233 - a tòj litàkɤt litàkɤt takà takà li litàkɤt
Nasalevci 1: 277 - [laughter] e ut kakvò takà ti stàna

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut