tavà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tavà appears

Bansko: 71 - a štò e tavà č'ekàn'
Bansko: 78 - ta tavà napràimè su̥s fasùle ìame i kapamì
Bansko: 81 - bàncka kapamà ot tavà pò ùbuvu nèma
Bansko: 83 - tavà e
Bansko: 125 - i tavà razbɤ̀rkam sas ednà golɛ̀ma lažìca dɤ̀rvena
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Bansko: 130 - tavà a [laughter]
Bansko: 220 - i tavà ni e nàj temelìjata xranà slanìnata i mastà svìncka
Bansko: 221 - tavà e nàj sìlnata xranà
Skrŭt 2: 49 - stègat se tavà onovà takvìa rabòti f pètoko f sàbota vike
Vasiljovo 1: 35 - vàrim kəčəmàk tè mu vìkaa mamal’ìga germàn tavà
Vasiljovo 1: 36 - onè̝s mu vìkaa mamal’ìga tavà
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 83 - da mu sə spr’è̝ tavà d’è̝to go gòni po vɛ̀nka mladìšteto
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Sveta Petka 3: 86 - i tavà katò gu uvrɤšèm iskàraa kun’ètu iš’č’ìstim slàmətə
Sveta Petka 1: 124 - nabɤ̀rdilàta e tavà
Sveta Petka 1: 149 - tò n’àma fnògu vɤ̀lnenu tavà imàa pu tri č’ètiri pèd bràvi
Sveta Petka 1: 154 - s tavà sa se vladèeli
Gradec 2: 15 - utìšla po komšìite i òn ostànal s tavà detè
Gradec 2: 32 - i òn koto minàl pokraj toà tòo dṛvnìk tavà mu vìkame
Gradec 1: 33 - tavà sa trì mèseca mutà
Gradec 1: 38 - màj izìkɤ mi počernèlo tùk tavà a be tè
Gradec 1: 50 - i sɤ̀ga mène mi e kèlata tùk do tavà peknà malkò sḷ̀nčička
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Gradec 1: 107 - zaštò mi tegàva tì kazà takà tàa prìkaska kɤdè tavà
Vladimirovo 3: 15 - sɤs ə ə tavà koto dèka ga kazà:me prikazvà:me za gṛ̀stite
Vladimirovo 3: 17 - na kàk e tùk tavà zavìeš od edìnija kràj
Vladimirovo 3: 52 - i tavà e
Vladimirovo 1: 110 - i gi zapàlime i detèto kojò fàne tavà na tòo
Tihomir 2: 131 - tavà dèto go fàtaš s ednàta rɔ̀ka kàk sa vìka
Tihomir 1: 165 - səs tavà dɤ̀lgoto navɤ̀tre
Baskalci 1: 53 - po tavà pu tavà òdi
Baskalci 1: 53 - po tavà pu tavà òdi
Tǔrnjane 2: 17 - po i po i pòsle kato ostàne tavà gi vlàčime
Tŭrnjane 1: 29 - ama tavà go ne znàm
Breste 3: 35 - tà emi pràve:me si sedènki nakladèm ògɤn svetùčkata predè:me pòsle zatrìa tavà
Breste 1: 57 - na ednà glavìčka ednà glàva mu vìkame i pòsle tavà
Dolna Sekirna 2: 31 - ama tikà e sà tavà si e pràvilno i tega tegàj

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut