tè

Pragmatic: 
ost
Lexeme: 

Lines where tè appears

: -
: -
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Repljana 1: 129 - če si došlà rèče ako si tè tekvòj
Eremija 5: 9 - i tè tàm səm živejàla čètiri dèca sam odimàla čètiri dèca
Eremija 5: 12 - i tè rodìx mu màško tè gu tùka
Eremija 5: 12 - i tè rodìx mu màško tè gu tùka
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 3: 16 - nìko mu ne dàva ni xlèp ni kadè òdi tè takà
Eremija 6: 20 - nà tè ozgòre
Eremija 3: 21 - tè tovà tè sèko go gòni lèp mu ne dàva nìkoj
Eremija 3: 21 - tè tovà tè sèko go gòni lèp mu ne dàva nìkoj
Eremija 6: 22 - tè tùka na tovà uzgòre vṛšèeme
Eremija 3: 23 - e ne znàm kakò žìvi pròsto tè
Eremija 4: 33 - tè takà e čèrno kato go poglèdneš ləštì
Eremija 4: 43 - tè tùka kat dòjde da sère i pùf
Eremija 4: 49 - tè tàm sme gi gledàli tè tè tàm po
Eremija 4: 49 - tè tàm sme gi gledàli tè tè tàm po
Eremija 4: 49 - tè tàm sme gi gledàli tè tè tàm po
Eremija 5: 62 - tè zastanàa mnògo godìni pa cèku vìka òx kogà če umrèš
Eremija 5: 63 - kogà če um vìkam napràjte tè dàjte mi otròvə
Eremija 3: 63 - zàmesi onò skìsne i go ràzmesi tè kòku pàničkata
Eremija 6: 70 - ta tè takà sme živejàli pròsti ràboti
Eremija 6: 91 - sè me gòni ta tò ednà rèka tè nàšata rèka dòle
Eremija 1: 121 - òo tè tùka komšìite nìkogaš ne bèše presənàl bunàro
Eremija 1: 143 - edìn pɤ̀t se obaždà rèče càrevici tàm iskàruvaše tè takvìja tè
Eremija 1: 143 - edìn pɤ̀t se obaždà rèče càrevici tàm iskàruvaše tè takvìja tè
Mogilica 5: 31 - əhə əhə e tè tuvà e
Dolno Ujno: 5 - i bànicata tè tekà
Dolno Ujno: 47 - e tè tè tekà kato fànem čèšam čèšam i sìčkoto go napràim isčèsano
Dolno Ujno: 47 - e tè tè tekà kato fànem čèšam čèšam i sìčkoto go napràim isčèsano
Dolno Ujno: 60 - kato è tè tekà tovà dɤrvò
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 63 - tùka če ja mùšnem i tè tekà i si predèm
Gorno Vŭršilo 2: 57 - ìma i uzrɛ̀l tè go tòja a zrɛ̀lija
Stančov Han 1: 109 - tùj zә svikɤ̀rvәtә tàm i tɤ̀j tè tuvà živòtә b’èši tugàs
Belica 2: 6 - emi tè takà ožɤ̀nem gu dodè ìma žɤ̀tva žɤ̀nem
Belica 3: 107 - i tè takà
Belica 3: 113 - i tè takà
Belica 2: 117 - nèma da isɤ̀xne ami mèko i ùbavo i te tè takà
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Arčar 2: 40 - nèmat i tòo fkùs ama tè na kartòf
Gradec 2: 11 - pṛ̀vata tè takà i fṛlì go tàm kàa
Gradec 2: 13 - tè tovà a bilò i tòa zème tovà detè
Gradec 1: 16 - ami tè tòo dòktor ma izède i mə zbṛkà
Gradec 1: 35 - tè takà da si fṛlìla u mòjte ùsta tè takà sòda
Gradec 1: 35 - tè takà da si fṛlìla u mòjte ùsta tè takà sòda
Gradec 1: 36 - tè takà e bilò u mòjte ùsta
Gradec 1: 38 - màj izìkɤ mi počernèlo tùk tavà a be tè
Gradec 1: 84 - i zè da m tè tùka koto izdɤ̀nem dḷbòko
Gradec 1: 85 - tè ottùk i tùk ma dṛžì bodèš
Gradec 1: 98 - takà e tè tokòfko i tùka ednà dṛ̀ška
Gradec 1: 129 - e tè u onàa kɤ̀šta pràvo tàm
Vladimirovo 3: 19 - ednà ɤdnɛ̀tɤ dɤržì ottùka natùka i tekà tè ɤ̀ po vodàta
Tŭrnjane 1: 50 - i prez zimàta a prekara nìe tè tùk nadi sèlo
Salaš: 2 - tè tùj sɤm se rodìla do gròbišteto tè tùj izràsla
Salaš: 43 - mì tè tìja trìmata jà kat sɤm se rodìla pŗ̀voto detè
Salaš: 51 - po kalendàr tè i da četìš če vìdiš nali svè im tə takòva
Salaš: 62 - e pòsle pràena ne znàm i tè tekà spasjàvamo se samì
Salaš: 84 - a tè tekà i tegàj tùka komšìe amà ìma bàba dèda
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 187 - če pa ìde zìma i tè tekà i pos
Salaš: 198 - inàče trùdna ràbota i i tè tekà i se pribìra z
Salaš: 240 - pa lùčec à tè tekà
Salaš: 270 - (laughter) tè tekà
Bela 2: 19 - pa mì smo ofčarè pa tè tekà
Rajanovci 1: 15 - tè tùj sɤm si zavṛ̀šila i odì da ùčim za šivàčku
Rajanovci 1: 16 - odìla sɤm ofčàr govedàr kato detè i tè tovà e
Rajanovci 1: 20 - i tè tekà
Rajanovci 1: 22 - i na žètva sɤm xodìla na rɤkà sme žɤnàli tè tekà
Rajanovci 2: 29 - i na sèku bùčicu̥ tè tekà fànem ə sòl mòrska fànem
Rajanovci 1: 34 - i govèdata kàraju senòto tòj snòpeto i tè tekà o vṛšàčka
Rajanovci 2: 38 - i tè tekà i ga rèdim u tanakè kato napḷ̀nimo tanakèto
Rajanovci 1: 44 - što vṛšè tè tekà e bilò i ovṛšè nàšto pa ìde
Rajanovci 1: 45 - u ošàn’e u drùgo salò i tè tekà smo vṛ̀li
Rajanovci 2: 45 - i ga sɤsìpem u i ga vṛ̀nem tàm i tè tekà
Rajanovci 2: 47 - štò e prefermentìralo li kòj znàe kvò i tè tekà
Rajanovci 1: 56 - pàk u balkàna i tè tekà
Rajanovci 2: 65 - edɤ̀n pùt òn me pìta a jà mu kažùvam tè tekà
Rajanovci 1: 68 - pa i drùgite òdu da kòsu tè tekà a no pres čàsno
Rajanovci 2: 74 - i onò se presàl’a eli ostàne neso nesòleno i tè tekà
Rajanovci 1: 77 - tùj slòk pa na nèkolko mètra pà slòk pa tè tekà
Rajanovci 1: 79 - tàm e bilò vṛ̀lo tè tekà dòle si ìma nizinà ìmaju òrata
Rajanovci 1: 80 - ama tòo čovèk gòre u vṛ̀loto tè tekà orè jà sɤm ga gledàla
Rajanovci 1: 82 - nò vṛ̀lo štò nèma drùga zemjà tè tekà e bilò
Rajanovci 2: 84 - tè tekà e bilò i tṛstìka
Rajanovci 1: 85 - tekvìja bogatašè nèkoko u selòto tè sa tàa znàe tòni turlàka
Rajanovci 1: 90 - kvò sa gim plaštàli ne znàm i tè tekà e bilò
Dolna Sekirna 3: 19 - nasrèt pregràdene a ostàveno tè tòlko mèsto ta da
Dolna Sekirna 2: 34 - a rabotìmo u mìnata u pèrnik na tovà i tè tàmo
Dolna Sekirna 3: 62 - [laughter] tè tovà tovà i àz znàm
Dolna Sekirna 1: 69 - i tè tekà
Dolna Sekirna 3: 99 - nèma da se kràdnu nèma da se lɤ̀žu tè tikà si bèše
Dolna Sekirna 2: 121 - tè tòpi si od zel’èto a jà tegàj ne obìčam
Dolna Sekirna 2: 124 - tè ti na edìnijɤt sìn tè ti na drùgijɤt sìn
Dolna Sekirna 2: 124 - tè ti na edìnijɤt sìn tè ti na drùgijɤt sìn
Glavanovci 3: 28 - i tè tekà i idòše ta gi izòše da izèdoše tèpanete
Glavanovci 3: 32 - slagàli li sa nèkoj pɤ̀t sekìru tè takà
Glavanovci 2: 47 - jà sɤm bilà nasòčena za mùško ama tè sɤm otišlà u žènsko
Bosnek 1: 17 - po cèla sèdmica go nèma i màma vìka dèca tè
Bosnek 1: 81 - če si dòjdem komšìk’ata tè dvà dèna nìkakva a nèma

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut