tè

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where tè appears

Kolju Marinovo 4: 34 - mi tè sə šəròki tè ut unuvà duvàrči
Kolju Marinovo 4: 34 - mi tè sə šəròki tè ut unuvà duvàrči
Golica 3: 142 - ìdɛt tàm napr'àt tè kurbàn:t'ȅ zakòl'at mɛ̀škit'ȅ
Stakevci 1: 3 - da tè go napràviha tò rùsensko
Stakevci 2: 30 - ama tè mnògo go upotrebjàvat za jàdene
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Garvan 1: 5 - tè ut tùkə g'i dàvət ut ə məžò
Garvan 2: 16 - i tè trùpət jə kəlɤ̀ s'àkuj pudìr dɤ̀ž də vìdite kò i
Garvan 1: 135 - tè ni znàjət
Garvan 1: 177 - mə nè tò sə tè sə ìstinski ràbuti tìjə
Babjak 1: 24 - dvàase lɛ̀bə du dvàase kulàci l'ɛ̀buve əmə tè pò golɛ̀mi
Babjak 2: 29 - vɤrvɤ̀t bàvnu tè gu kòlkutu mòže də gu čùpət čùpəd gu
Markovo: 144 - tè kədè živèjət
Markovo: 151 - ama tè ìskat da se užèn’ət predi tovà kɤ̀k stàva
Markovo: 189 - a tè kvò
Malevo/Xsk 2: 3 - sàmu če tè
Malevo/Xsk 2: 107 - i dicàtə ìskəd də nòs’ət i tè ìskət ìskət
Eremija 3: 13 - ama tè ne xòdat po xòrata
Eremija 6: 41 - tè sə vɤ̀rzani səs alkà
Eremija 6: 55 - tè pìtat
Mogilica 1: 5 - habɔ̀ habɔ̀ tə tèš tè ə š'ijət pəntəlòne drùguš' š'ìehə pəltà
Mogilica 1: 6 - tè sà kupùət sìčkutu sàmu zə ədnì pəntəlòne
Mogilica 6: 22 - ìmə ba tè gu o ometɤ̀t žərɔ̀n
Mogilica 5: 30 - znàči tè ne sɤ̀ səs nàs
Mogilica 5: 32 - tè sə utsɤ̀tstvət
Mogilica 6: 55 - tè počtì si imɛ̀hə vòluve hòrətə
Mogilica 5: 81 - dà togà togàva kàzva stàrite òt tè sə mìnəli stàrite
Mogilica 3: 91 - pə grədìnite mi nàmi flɛ̀ze regulàcijə tè gu zemàhə sìč'ku
Mogilica 3: 101 - nè dàvət tè si gu s'ɔ̀t zgà dərž'ɛ̀vətə mi go e dàlə
Dolno Ujno: 33 - tè ne sɤ̀ ni idvàli tùka
Dolno Ujno: 202 - ami če tè takà rəz razrešàvaxa li stàrite
Drabišna 2: 18 - à kɤ̀k n'àma tə znàjət decàta tè è kədè sə tùkənə
Drabišna 2: 19 - tè nəsrèštə sreštu tèbe kàk n'àma tə znàjət
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kovačevo 1: 27 - əm tè
Kovačevo 1: 161 - i l’ul’kite uzàt i tè ìmət vɤ̀dici
Leštak 1: 5 - ədìn kilgràm furàš p’èt l’èvə i tò gu àjde tè čɛ̀sni̥ci̥te kàrət
Leštak 2: 19 - tè bɛ̀hə nè màlku tugàvə tò imɛ̀še tugàvə nìvi seà sə
Leštak 1: 54 - tè s’à sə pʌ̀tnici kət sə udbìjət f ùstuvu
Leštak 3: 332 - t’è sə tè sə debèli
Šumnatica 1: 57 - štòto sa tè na na drùgətə na gəzɤ̀ na zem’àta
Stalevo 1: 76 - tè ama za kvò na masùre go navìvate
Huhla 1: 6 - nè tè sàmo te slùšat t'èb'e s'egà
Huhla 2: 82 - də sə učìne tè s prijàtelkətə vɤ̀tre nìe ut'ỳvəne kàzvəne
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Brŭšljan 4: 18 - gul'àmu e ìmələtə tè ne jà puteb'àvət zə nìštu
Brŭšljan 1: 29 - kuìtu se zənimàvəhə səs krəvef'èrmətə i tè tàm nəlì
Gela 2: 1 - tè sa slàbɤ zgà žènɨse
Gela 1: 3 - pək tè sɤ utɤšlᶤì gudᶤìninɤ pòsle vᶤìka stàrcə sà
Gela 1: 47 - tè sè ubɔ̀rkuvat
Gela 1: 53 - zìmnu vrɛ̀me nəlì zgà sa spùskət tè gu zuvɔ̀t šušùl'ki
Stikŭl 2: 26 - a tùa sèj nərɛ̀duvàə nərɛ̀duvàə tè behə mnògu skɔ̀pi lənì
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Stikŭl 1: 80 - tè izmrɛ̀hə bràk’ata tìjə ìmət nəslɛ̀dnɨcɨ zgà kɤ̀šti imɛ̀hmə
Stikŭl 2: 81 - tè stànvət hùbəvu əmə nèməm ne mì sə urəštìsvə v burkàne
Stikŭl 2: 85 - dvè tè bea rodìli ama
Stikŭl 2: 91 - ìmət i dᶤìvise slìfki dᶤìvi slìvi ìmət i tè bəjɛ̀
Gorno Vŭršilo 1: 28 - ta žàna f tèkezèto̥ tè rečàt bàbo ràjno gà go pèče
Gorno Vŭršilo 1: 30 - tè rekàt ama gà go pravì mà mi kogà go pravìx
Gorno Vŭršilo 1: 31 - segɤ̀ sas lɛ̀ba ma tè se čùdea s mèm ma
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Graševo: 132 - à znàči tè naùčixa ot
Stoilovo 2: 29 - ìmә i tè kakvì sә
Stančov Han 1: 6 - i mlàditi dicàtә te tè bèə mumčèncә è ut silàtә ìdexә
Sŭrnica 1: 137 - i tè izràstuvət čuv’ɛ̀čni i mòjtə təjfɤ̀
Sŭrnica 1: 153 - i gi opàšat i tè vèče tovà e
Sŭrnica 1: 160 - kòjtu sə nàč’i təkòvə tè sə pubrət’àvət n’è
Sŭrnica 1: 168 - a tè tèzi dvè decà kakvì sa
Sŭrnica 1: 173 - i tè ne mògət
Sŭrnica 1: 175 - i tè tè pòsle
Sŭrnica 1: 175 - i tè tè pòsle
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 35 - vàrim kəčəmàk tè mu vìkaa mamal’ìga germàn tavà
Belica 2: 173 - od glìna tè mu vìkat gnìla tùka
Sveta Petka 3: 25 - tè sə kràvite dòlu səgà kràvite tàm ìmə kràvi tàm
Sveta Petka 3: 47 - doàždat tùk pə drùgi selà znàči tè us ut tuvà duòdət
Gradec 2: 1 - ama a edìn edìn vɤf sèlo tè sa četìrma dùši sinovè
Drjanovec 1: 72 - i tòj tɤkɤ̀w kìsɤl tè sɤ bìewɤ mnògu
Vladimirovo 1: 19 - tè sə od drùgo m’àsto ìdvat
Vladimirovo 1: 30 - pa ìma nelì po drùgite selà òdime na drùgi pa tè tekà
Vladimirovo 2: 57 - kòleda i na u božìč kàzvat tè
Gorna Krušica 2: 30 - i tè rabòt’at
Tihomir 2: 168 - tè tarlì nèmat
Iskrica 3: 38 - prez zìmətə tè pòčvəd də sə àgn’ət tugàva na dvàese i ftòri màrt
Iskrica 3: 89 - c’àlə vèčer du səbà:ləm səbà:ləm nəpečè li slɤ̀ncitu tè tr’àvə sə pribìrət
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Baskalci 1: 302 - i tè trɤ̀gvat nanagòre i tàa gudìnә ke iskàra dә kàžeme
Salaš: 224 - nòge tè tòj (laughter) kadè
Bela 1: 8 - na ednì naši bratofčèdi u vèlingràt tè ne ìdvat vèče tùka
Bela 1: 119 - i tè kàzvat če ne e trebvàlo da ja čèša a òn
Breste 3: 11 - tè si go znàjat pràznika
Breste 3: 18 - popòvete i tè nèmat ràbota ta
Breste 1: 104 - i tè za kakvò sa tìa pòdnože
Bosnek 1: 104 - tè mèn mi bèa trì ženì u sèlo tùka gi tùrex

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut