tèbe

Case: 
acc
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where tèbe appears

Stakevci 3: 16 - na tèbe pòsle dvòjku onà ženàta reklà dobrè amà dàj si belèžnika
Stakevci 3: 19 - ta da ne pìšem jà na tèbe na belèžnikɤt
Babjak 4: 6 - əmə nàs ni trebùva təkɤ̀f glàs kətu tèbe
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Mogilica 4: 36 - tə tə i tèbe əl:àh də dəde hùbəvu
Drabišna 2: 19 - tè nəsrèštə sreštu tèbe kàk n'àma tə znàjət
Kovačevo 1: 34 - tèbe
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Huhla 6: 105 - zaštò na tèbe ti tr'àbvə
Stikŭl 3: 152 - tèbe ìma li te tùka
Stančov Han 2: 27 - əəm màjka ti l’ te e ùčila tèbe
Sveta Petka 1: 95 - aha tovà vèče ot tèbe zavìsi
Gradec 1: 89 - kàa idì pri dòktorete tèbe debèloto červò ti kàa nèšto zarazèno

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut