te

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where te appears

Žitnica 3: 18 - pəs pu vərvè̝žə te puznàvəm kə kɤ̀k vlìzəš əf tàə kɤ̀štə
Stakevci 1: 70 - rèče è jà te poznàvam po prìkaskata tì si severjànka
Stakevci 1: 83 - kondùktorɤ e vinòvɤn trèbe da te taksùva obràtno
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 1: 43 - prodàde ga no rèče da te ubìe no decà pràčam
Vŭrbovo 1: 56 - kòj te ə dɤ̀šte dovède a màjko mìla màjko
Eremija 1: 10 - togàj bèše stòka mìlo stòka ìmaše nì te pràštat
Eremija 1: 16 - cèla nedèl'a pàk te nèma
Eremija 3: 19 - i kadè se dṛ̀sa ako stàpiš bulxàta te nalàzi fednàga
Eremija 5: 71 - bè slèzni bè èla me prìberi onì vìkat bòk štòm te nèče
Dolno Ujno: 37 - za nèšto če te popìtat
Dolno Ujno: 83 - àz ne znàja za tèzi neštà zatovà te pìtam
Dolno Ujno: 194 - è emi za tovà te pìtame za ednò vrème
Kruševo 1: 40 - mnògu si te milùvəm duvàdəj pri m’èn də si pused’àvəš
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 1: 60 - mlògu te milòvəm dvàdəj də si puprikàzvəme i zə snaìte
Skrŭt 1: 61 - da mi te ne vìdat očìte počnàla da go tèpa
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Huhla 1: 6 - nè tè sàmo te slùšat t'èb'e s'egà
Stikŭl 3: 152 - tèbe ìma li te tùka
Stikŭl 3: 160 - vid’àx te
Stančov Han 2: 27 - əəm màjka ti l’ te e ùčila tèbe
Trjavna: 19 - vìš tò te zəpìsvə mumčèncetu [laughter]
Trjavna: 141 - ama razbìrat te
Belica 1: 118 - ne sè sṛdì če sa te ostàvile
Belica 1: 126 - sa te ostàvile
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Nasalevci 2: 19 - da ti vi da vìdim ženùtu ču vi kàem da te popàri
Nasalevci 2: 26 - govorì za tovà kakvò te pìta nè mu govorì na čovèka
Nasalevci 2: 31 - e pa odèka te znàm zaštò
Nasalevci 1: 77 - a nò te ženàta ču
Nasalevci 1: 84 - arèkše li te onà takà pa jà če te n
Nasalevci 1: 84 - arèkše li te onà takà pa jà če te n
Baskalci 2: 7 - zapìšva te zapìšva te
Baskalci 2: 7 - zapìšva te zapìšva te
Baskalci 1: 227 - ke te pìta kәkvà ti e vɤ̀lnata pèrena ili nèpèrena
Salaš: 82 - kòj imàl pòmoš òn te ne vèrva nalì dùmu sìtija glàdnija ne vèruje
Salaš: 194 - da te slùša mòže da otìde àma ako ti e bràt el
Salaš: 208 - trèbe sèki dɤ̀n i da te mòkri i da e studenò tì otòdiš
Salaš: 279 - nèkoj te tɤ̀rsi (laughter)
Bela 1: 66 - što onò pokìmva da te ne zbodè abè hә ә vàn’o
Bela 1: 67 - da me ne bùtne nèma da te bùtne tì kà
Bela 1: 143 - po mène lelè onà če te zgàzi kàk če me zgàzi
Rajanovci 1: 81 - kvò sɤ kvò sɤ̀k kò te glèdam sɤs kràvete orè
Breste 3: 1 - tì se umòri sìgurno umòrihme te səs prìkaski
Breste 2: 38 - napràvo te izgàr’a
Breste 3: 82 - a na tləkɤ̀ta za tàa deka te vìka v kɤ̀štata
Breste 3: 85 - t’à te pa goštàva
Dolna Sekirna 3: 9 - pe ako te ne poznàva kikò nèma ti dadè mlekòto
Dolna Sekirna 3: 11 - nèma nèma trèbe da te poznàva i ofcà i kràva i kozà
Dolna Sekirna 2: 107 - i ozdravè pòsle tikà e bilò mòmci kòj te glèda
Dolna Sekirna 2: 108 - momɤ̀g ga kàžemo kòj te glèda
Dolna Sekirna 2: 138 - a ùx a kòj te e bìl
Dolna Sekirna 2: 139 - štò kàže kàram te
Glavanovci 3: 13 - da ne tè udàri od gòre svetì ilìja [laughter]
Glavanovci 1: 129 - na gùvnoto če te prisṛbì i kudè ne si pomislìl [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut