tekà

Meaning: 
thus
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tekà appears

Repljana 1: 9 - detè nè s ròdzi ròdzi è ròdzi mu tekà bèuše
Repljana 1: 27 - volòvete ulàze jà vanù da rovèm tekà si me
Repljana 4: 39 - è nò tekà otkɤm tṛgòvište
Repljana 4: 45 - à ahà à tekà
Repljana 4: 49 - tekà se zovè
Vŭrbovo 3: 13 - e tekà e kalùger sɤ̀k i otišlì tùrci da sàkaju devòk’u
Vŭrbovo 1: 21 - ama ne doòdi a matertàta si tekà sedèla u sòbutu
Vŭrbovo 1: 39 - štò ptìčkete tekà pèju žìf mṛ̀tɤv da òdi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut