tì

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where tì appears

Malevo/Xsk 1: 69 - ne tì e
Malevo/Xsk 1: 71 - ne tì e raskàzvəl za
Eremija 5: 35 - ofčàr kopàr gradìna sàdim kòpaj lòze što tì dòe
Huhla 6: 14 - a rèkox da ne sɤ̀ ti ostàili tìe drèxite rabòtnite
Graševo: 39 - dà a màjka ti kɤdè ə bèše ròdеna
Stančov Han 3: 41 - r’èku d’àdo t’è sàmu zə cigàri ni tì stìgət t’è
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 1: 62 - vɤ̀preki.č’e ni tì e ròt
Sŭrnica 1: 78 - štòtu kətu ni tì e ròtᵊ fəf kətu ž’èniš’ dicà
Sŭrnica 4: 81 - àmi tuvà si tì e redòvnu kàktu segɛ̀
Belica 3: 67 - pòvečko mlèko ako tì e màsleno mlekòto izbìeš pòveče
Sveta Petka 1: 135 - tùkə s’àkuj š’e tì go naprài
Gorna Krušica 3: 6 - jà tàa čèrga što tì a pokažà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut