ti

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where ti appears

Kolju Marinovo 4: 19 - tvà pɤ̀rvətə godìnə də ti kàžə ftòrətə gudìnə
Kolju Marinovo 1: 22 - mi jèməmi təkɤ̀vi kurìtə də ti kàžə
Kolju Marinovo 6: 30 - i à bàbo dàj rɤ̀ka də ti celùvə rəkɤ̀
Kolju Marinovo 6: 31 - dàvəj rɤ̀kə də cəlùvə š ti s fàni rəkɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 35 - kvò ə ti kàžə du du tùkənə e šəròki
Kolju Marinovo 4: 54 - rèkex əkù ne sì vid’àlə tı dàm srɤ̀b də vìdiš
Kolju Marinovo 4: 66 - čàkəj də ti kàžə tɤ̀j
Kolju Marinovo 1: 72 - s kvəsɤ̀ i ftàsə i pòsl’ə zìməš kòl’kutu ti tr’àbvə
Kolju Marinovo 1: 81 - ne mòə ti iskazà
Kolju Marinovo 1: 84 - ne mòj ti iskazà də fànət kràjə
Golica 5: 62 - žu žə dəšter’à ti reklà inžilèrka z’èt’e ti t’ehn’ìk
Golica 5: 62 - žu žə dəšter’à ti reklà inžilèrka z’èt’e ti t’ehn’ìk
Golica 3: 170 - s'à tàm nəlì grə̀n'nətə ti še ukwɑ̀si
Kozičino 1: 29 - pòdə na gərbè ti cèlijə
Kozičino 1: 45 - za skòro kòj ti kàza a napràvo tà
Kozičino 1: 98 - tùj hìč n’e vìždəm’e tuj č’èl:tu ti ə tùj bùcə bùcə
Trŭnčovica 2: 33 - a manɨ̀ se də pikàjə u tigàn’ə ti žèncki
Trŭnčovica 1: 36 - kàzvə às ti pudər’àvəm nuštuvɨ̀te ə ugrɨ̀pkətə pištɤ̀
Trŭnčovica 2: 70 - i tɤ̀j ukàl’ɤni bɨ̀ulete kət vərɤ̀t àz kət da ti kaa
Trŭnčovica 2: 94 - ònzi d’àt ti nikòlə gu nè̟mə čàk večertɤ̀ si dudè̟
Žitnica 3: 17 - bləgudàrni sme mnògu əmə tugàvə də ti kàže gòsput
Stakevci 3: 17 - da da ti pìšem dvè štò si ne znajà uròkɤt a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 18 - a òn rekɤ̀l če ti dadèm belèžnikət kat tì kakò odgɤ̀tneš na mène
Stakevci 2: 23 - òx rèče àla ti si nè.znaš li kvò je
Stakevci 1: 56 - a pò tòpličko da ti slòžim
Stakevci 4: 56 - də ti svìe nogùtu̥
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Repljana 1: 23 - rukà mi ot kṛ̀v rèko onà no kvò ti e
Repljana 1: 24 - štò ti e rèko no vòlɤt me ubòl jàle kvò mi e
Repljana 4: 26 - tè ti nàšta ràbota
Repljana 1: 32 - nò štò rovèš kvò ti e bòlna li si
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Vŭrbovo 2: 2 - no baštà ti znàe dèdo vàn’o a pà edɤn pùt jà
Vŭrbovo 2: 7 - sèdni sèn’k’u čà tàm tùj če se tèp ti stàne lòše
Vŭrbovo 2: 12 - no tì si sèdɤl če ti stàne lòšo na glàvu
Vŭrbovo 2: 19 - če ti stàne lòšo
Vŭrbovo 1: 29 - bràtko làzare làzare štò ti rukà na plèsɤn merìše
Vŭrbovo 3: 31 - da ti ga četìm mòre àj manì mi se òdglav
Vŭrbovo 1: 58 - da si vṛ̀že tè ti màjko pṛ̀stenɤt na bràtatoga
Vŭrbovo 1: 62 - ošɤ̀l si u gròbištata mrɤ mr̀tɤv lì ti kazùem
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Srebŭrna 2: 83 - də ti kàžə dvənàjs kilà vɤ̀lnə səm gùdilə
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 99 - svi ə sviràči̥ ìma də ti svìr’ə̟t kət tə ubrɤ̀snət
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 2: 109 - səm gi tɤkàla kvò də ti kàža
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Garvan 1: 1 - pək svàdbətə nɤ̀l' ti kàəm ut p'ètək
Garvan 1: 4 - às nəl'ì ti kàəm фùstə i drèškə
Garvan 1: 21 - tùkə udòlu ìmə kòžə štòtu zìmnu vrèmi də ti tòpli
Garvan 1: 41 - i utìdujmi nə č'èrkvətə pòpu tàm ti slàgə təkòs ə inì venčilà
Garvan 1: 68 - s'ètn'e v'èči̥ ti gi ismɤ̀kvə i kàzvə v'èč'e
Garvan 1: 181 - i tɤ̀j i s'ètn'e v'èk'i š'ə j nɤ̀l' ti kàəm
Bansko: 72 - emi kà də ti kàža cveklò
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 53 - kakvò ti e razkàzvəl za nèja
Malevo/Xsk 1: 62 - d’àdo ti òšte e bìl žìv sìgurno
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 1: 68 - ne mògə ti kàzə
Malevo/Xsk 1: 70 - ne mògə ti kàzvəm
Eremija 2: 20 - za dòš tàa godìna ta ne znàm da ti kàža
Eremija 5: 30 - ženàta ti ìma àgnešto sɤrcè na mène bilà sam imàla
Eremija 1: 32 - è de onì če ti kàžat
Eremija 3: 36 - òx lè ti kažùvam kumačènceto tvṛt lèbec i u enà knìška tùreno
Eremija 1: 111 - da ti dadè ednà tùbička vodìčka za pìen'e
Mogilica 2: 4 - hà stàrutu vàj kàk də ti kàž'əm stàrutə kəkò beš'e
Mogilica 2: 7 - kənà də ti gu kàzvəm
Mogilica 4: 26 - n’è jɛ̀ ti kàzvəm jɛ̀ səm tìj mə mène rùkət də pòskàzvəm
Mogilica 1: 35 - kəkòt ti trɛ̀və zə kəkòtu gu mìsliš'
Mogilica 3: 81 - ustànəhme nèj ku ràbutiš' š'e ti dədɔ̀t grədìnə ku nè
Mogilica 1: 83 - hɔ̀ də ti kàžəm kàk səm mìnələ təgà vɔ̀trešni si bəhmə
Mogilica 3: 84 - pɔ̀lnumàlu nɛ̀kvu a gà ràbutiš' dàvət ti gə
Mogilica 1: 90 - mnògu me uvəž'ɛ̀vət jɛ̀ ti kàzvəm ìməm dvè unùč'etə
Mogilica 3: 96 - č'ɛ̀kəme nìštu ne stàvə kək jɛ̀ ti kàzvəm uzlubèni sme mnògu
Mogilica 3: 98 - ti kàzvəm i nəgrədìhə kɔ̀š'ti e təkvì təgà besràmnici
Mogilica 5: 138 - t'a še ti kàže sinɔ̀s ležì vɔ̀tre f kɔ̀štənə
Dolno Ujno: 21 - ne mòga da [laughter] ti kàža tìja [laughter] ràboti
Dolno Ujno: 86 - [laughter] i drùgo i drùgo kakvò da ti kàzvam
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Dolno Ujno: 311 - [laughter] mòl'a ti se
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Drabišna 2: 146 - č'àkəj d'è č'àəj ti kàžə i t'à fl'àlə izm'èlə fs'akəd'e
Drabišna 2: 174 - nəlì ìkə ti dàdəj də nəpuìš kòn'ə ìkə
Godeševo 3: 3 - t'à še pupɤ̀jtəš t'è še ti kàžət sɤ̀jčku
Godeševo 3: 4 - še ti kàžət è bɤ̀jrvəkìcki ràbuti d'ètu d'ètu t'è sə zəpòvnili
Kovačevo 2: 47 - dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə
Kovačevo 1: 216 - [laughter] štò štò də ti kàžə tvà beše
Kralevo 2: 3 - təkɤ̀i nəšk’ì ku ìskəš šə ti kàž’ə nàštu
Kralevo 3: 62 - a tò kràl’u vùjvòda šte e uttùkə nəgà v’è̟ke nəlì ti kàəm
Kruševo 2: 12 - d'ètetu dùmə təkà š'e s ti ustàne krìvu
Kruševo 2: 14 - sɤ̀štətə bàbə kəd'èt ti rəspràvəm bàbə kàpč'e
Kruševo 2: 19 - jà ti səm kàzələ əmə mòže də zəburìš
Kruševo 2: 21 - əsib'è kàzvə [sigh] nà ti màlku màs i v'èč'er' kàzvə
Kruševo 3: 21 - də ti pòkəž’ə
Kruševo 3: 48 - òb’əsni i òb’əsni i kàk ti e bilò
Leštak 1: 10 - stò i pedesè dvèstə l’èvə tò əku ti e prijɛ̀tel šuf’òrə
Leštak 1: 11 - əku ti e blìzək ìnəče p’ètstutin l’èvə tr’àvə mu dədèš
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 1: 39 - əmi tòj kirəžilɤ̀k əmə ti kàzvəm kətu nəpràiš
Leštak 2: 90 - ta kogà ti se strùva kogà bèše pò l’ʌ̀ko segà ili togàva
Leštak 3: 149 - əmi àz gu ìməm mòə ti gu kàž’e sərpɤ̀t
Leštak 3: 206 - təkà kàg də ti kàžə
Šumnatica 3: 27 - za kəkvò ti e [laughter]
Šumnatica 2: 52 - [laughter] a tugàvə tuvà ti rəspràəm rəzbìrəš li às sə uplàših
Skrŭt 3: 1 - drùgo nèma štò a ti kažùvam tovà e
Skrŭt 1: 1 - prìkaska às ke ti kàža ednà
Skrŭt 3: 3 - e štò a ti kažùvam
Skrŭt 3: 82 - i sèkakvi takòva igràat pròsat sàa ni pròsat da ti go kàža
Skrŭt 1: 142 - ki si navedèš vìka glavàta da ti popòštat
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 1: 101 - tvà snòjuvəj ni znàm kvò də ti kàžə kòlku čùdo
Huhla 3: 19 - če ti udir'àhə kužìčkətə utɤ̀rnətə večertɤ̀ pusr'àt nɤ̀ž
Huhla 1: 19 - um'èsiə l'àp l'àbə b'àše pròstu kvò də ti kàžə
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 6: 81 - təkàvə ti e pərɤ̀tə
Huhla 2: 100 - əm jà d'e də znàm kòlku kɤ̀k də ti kàžə
Huhla 6: 105 - zaštò na tèbe ti tr'àbvə
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Oreše: 3 - e tùkə stàr čuvèk e tòo mòž də ti kàže mnògu ràbuti
Oreše: 58 - tàm zbɤ̀rkəhə tàm zbɤ̀rkəhə də ti kàžə əč’ìk às [laughter]
Vŭglarovo 2: 125 - nəlì ti vi kàzəh če šə və zəpìsvəm
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Bangejci 2: 78 - zə kò ti e čəsɤ̀
Brŭšljan 4: 44 - nə uč'ìlište du č'etvɤ̀rtu udel'ènie àjde s ufc'ète tàtku ti
Černovrŭx: 13 - kun'ète gi kàg də ti kàžə səs ednɤ̀ dùmə pisk'ùli
Černovrŭx: 28 - ni mògə ti kàzə
Gela 3: 16 - abe nìe da ti kàža bajɛ̀ gudìni živèeme f smòl'an
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Stikŭl 4: 42 - čàkaj ednà snìmka da ti napràvime
Stikŭl 4: 44 - snìmka ednà da ti napràva
Gorno Vŭršilo 2: 2 - za sedènkite kvò da ti raspràv'am kà gi kladɛ̀xme ednò vrème
Gorno Vŭršilo 1: 9 - ednà vejàčka dṛ̀n dṛ̀n dṛ̀n [laughter] dṛ̀n tḁ dušàta ti dòe v zabìte
Graševo: 6 - mi tì pòveče ot šejsè i pèt n'àma da ti dàm
Graševo: 41 - à ot cvètino a baštà ti
Graševo: 96 - za prèstilki le zə čèrgi le kəkvòtu ti e nužnò təvà
Stoilovo: 24 - pɤ̀rvu segà še ti kàž’e vɤ̀rzvəhme se gɤrkìni
Zabernovo: 13 - dàl gòspug f gurà ìmə dèt ti òči gl’èdət
Malevo/Asg 3: 39 - dà dà ti kàž’ə ìstinətə səgà jà t’èbe
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Pavelsko 4: 1 - əmi l’èš’tə tekà e sɤ̀štu jà š’ə ti rəspràəm kàk səm wòdilə
Pavelsko 4: 5 - è is pləninàtə əgà zèt s nàč’u də ti rəspràvəm nàč’u
Hvojna 1: 27 - i stàrijə ti kàž’e pròstu də ti je
Hvojna 1: 27 - i stàrijə ti kàž’e pròstu də ti je
Petŭrnica: 14 - abe dɛ̀do dàj dàj rèče da ti poglèdna tòj dàde podàde
Petŭrnica: 30 - i vìka vɛ̀rno dɛ̀do pòmoš ne mòe ti dàm nìšto ut bòga
Široka Lŭka: 28 - kadè ti i gìzdava marùda
Široka Lŭka: 30 - slet tuvà pak pɛ̀eme žatvàrska pɛ̀sn’a i nèja də ti jə kàž’a
Stančov Han 2: 27 - əəm màjka ti l’ te e ùčila tèbe
Sŭrnica 1: 1 - è mnògo ti blagodarìm mnògo interèsni ràboti ni raskàza
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 55 - zəkàč’iš’ tàmkənə čərkmɤ̀tə kləd’èš’ burnìčkətə də ti svɛ̀ti
Sŭrnica 4: 58 - də ti sv’ɛ̀tɨ vərìš’ pupàrətə bɤ̀rkəž z dɤ̀rvenətə lədžìcә̥
Sŭrnica 4: 59 - bɤ̀rkəž’ bɤ̀rkəš’ tàm čərkmɤ̀tə ti sv’ɛ̀ti udvɤ̀tre nə kòlə
Sŭrnica 4: 69 - i zəpàliš’ burnìč’kətə ti sv’ɛ̀ti ə tùk ti e kandžìlə
Sŭrnica 4: 69 - i zəpàliš’ burnìč’kətə ti sv’ɛ̀ti ə tùk ti e kandžìlə
Sŭrnica 3: 108 - i ti jə stud’ènu də si spìš’
Sŭrnica 2: 112 - i kugàt si ti dòjde i kugàt si ìməš’ vr’ɛ̀me
Sŭrnica 3: 115 - tә̥kà mɤ̀kətə si ti ìde kəkvò si s’àlu kvò si ku kupàlu
Sŭrnica 2: 116 - kòj də ti buedìsə i utkəd’è àš’kele minàvəhə təkà buedž’ìi
Sŭrnica 1: 143 - tvà ti unuvà ti uvəž’ɛ̀vət sə
Sŭrnica 1: 143 - tvà ti unuvà ti uvəž’ɛ̀vət sə
Sŭrnica 2: 152 - sìč’kite ùredi si sid’ɤ̀t sìč’ku sì ti s’ədì
Sŭrnica 2: 155 - vrɛ̀metu kàrə kəkvò də pràviš’ də ti kàž’ə
Sŭrnica 2: 172 - b’ɛ̀lu i č’ɤ̀rnu kvàt ti ujdìsə
Trjavna: 145 - martìno martìno vìš vìš martìno kvò šə ti dàm elà
Trjavna: 146 - elà às še ti dàm elà
Trjavna: 147 - elà vìš kvò šə ti dàm elà è vìš
Trjavna: 163 - nəlì ti kàəm məìčkə məjɤ̀ sə slàgə i
Vasiljovo 2: 2 - ami kàk se e zasè̝lilo nalì ti kàzvam takà
Vasiljovo 1: 18 - da ti kàža za s ə kà sme poprekarvàli
Vasiljovo 1: 64 - ne mòa ti gu kàža unuvà kàg gu narìčaa
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Vasiljovo 1: 101 - ti gi onovà go z’è̝mat da go odnesɛ̀t da go predadɛ̀t
Vŭrbina 3: 2 - č’e kà də ti ne kàže tò tuvà l’ɤ̀snu [laughter]
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 1: 44 - a sestrà ti
Belica 3: 45 - pòsle še ti kàža
Belica 3: 52 - pòsle še ti kàžem pòsle še ti kàžem
Belica 3: 52 - pòsle še ti kàžem pòsle še ti kàžem
Belica 3: 53 - takìva ti sa tìa ràboti
Belica 1: 83 - odàvna ama sestrà li ti bèše
Belica 3: 86 - nèma da ti merìše na stàro ama vodɤ̀ta trèbva pres šèz dèn'a
Belica 1: 86 - ami ìskam da ti kàža če
Belica 3: 101 - ako gò razbṛ̀kaš sɤs ə sulumùra sìreneto še zème da ti merìše
Belica 3: 115 - takìva ti sa tìa ràboti
Belica 3: 134 - šte zèmat da ti čorbadžìjstvat tì šte kato rečè
Belica 2: 147 - à navɤ̀nka ti e fùrna
Oborište 1: 127 - sednì màlko bàba še ti kàže
Sveta Petka 1: 74 - takà e dobrè a šàrkite kòj ti kàzva kàg da gi tùriš
Sveta Petka 1: 84 - znàči tì si rešavaš tòj ti
Sveta Petka 1: 87 - tòj š ti bojadìsa
Sveta Petka 1: 96 - dà od jakɤ̀lo ti [laughter]
Sveta Petka 1: 97 - [laughter] a takà ot akɤ̀lo ti
Sveta Petka 1: 98 - od jakɤ̀lo ti
Arčar 2: 2 - dàj da ti sìpa òšte [unintelligible]
Arčar 2: 7 - blagodarɤ̀ ti dòktore
Arčar 1: 30 - pòčvaj tovà vìkam čèkaj òn vìka às ti plàštam
Arčar 2: 35 - e pa tovà ti kàzvam
Gradec 1: 26 - pèpi mòlim ti sa às sɤm alargìčna
Gradec 1: 27 - ne mòžem da ti pìem tìja lekàrstva
Gradec 1: 89 - kàa idì pri dòktorete tèbe debèloto červò ti kàa nèšto zarazèno
Gigen 1: 1 - kəkò də ti kàžə bràtku na dvàis i idnà gudìna ìməše vujnɤ̀
Petrov Dol 1: 34 - vìkɤ tì mi dàdi ə jɤvrèn’č’e às ti dàɤm xristijànči tɤrkàl’emi i
Petrov Dol 1: 36 - nɤ ə krɤ̀snictȁ pàk t’ì mi dàd’e evrèn’č’e às ti dàɤm xristijànče̟
Petrov Dol 1: 38 - kàzɤ biz ìme̟ às ti dàam sɤs ìmi tudòrkɤ nɤprìmer
Vladimirovo 2: 1 - kàži za pràznicite kòj b’a kòj kòj bèše nàj l’ubìmija ti pràznik
Vladimirovo 2: 2 - kato momìče nàj l’ubìmija ti pràznik
Vladimirovo 2: 28 - ša ti kàam tìja cɤ opìnki sɤ ot prasèto
Vladimirovo 1: 41 - kvò da ti kàam koto re rečèš da ə da si e
Vladimirovo 1: 95 - i ìma kafènce da ti sìpem li
Gorna Krušica 2: 1 - segà decàta tìja decà nèka ti kažème
Gorna Krušica 1: 116 - jàs ti go dàvam ə ev tì mi go dàvaš xristiènče
Gorna Krušica 1: 117 - jàs ti go dàam jevrèjče
Nasalevci 2: 19 - da ti vi da vìdim ženùtu ču vi kàem da te popàri
Nasalevci 2: 21 - dà zaštò tùja bràdu i onà bradàta da ti e cṛnà
Nasalevci 2: 36 - e žène gi bojadìsuju vìš kosàta ti čèrna
Nasalevci 1: 54 - e pa tàm a posrèšta svekṛ̀vata nalì ti kazà odèva
Nasalevci 1: 69 - pòveče ne mògu ti kazùjem
Nasalevci 1: 244 - pa šìkɤt ə kò da ti kàžem ə takòvo kvò lɤ̀skavo
Nasalevci 1: 277 - [laughter] e ut kakvò takà ti stàna
Iskrica 3: 2 - əmi ut detìnstvu kwò d ti rəspràvəm nìe b’à:me mnògu bràduve
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə
Baskalci 1: 6 - ama ìnače pәmetlìjә pә znàči mòže da ti kàže
Baskalci 1: 13 - hm e štò dә ti kàža àzeka
Baskalci 1: 14 - trèbva dә mi zәdàeš vәpròs tә әku mògә dә ti udguvòra
Baskalci 2: 27 - na dèsnoto ušè ti e belègo ràbuška otprèt ràbuška
Baskalci 2: 28 - na lèvoto ušè ti e belègo odzàt ràbuška nalì odzàt se vìka
Baskalci 1: 43 - jà jàs ti kәžùvәm misìrka әki ti kàžә
Baskalci 1: 43 - jà jàs ti kәžùvәm misìrka әki ti kàžә
Baskalci 1: 73 - i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlò
Baskalci 1: 74 - dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžem
Baskalci 1: 77 - mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәt
Baskalci 1: 77 - mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәt
Baskalci 1: 98 - è è bàč ә әmә znàči nәlì ti kәžùvәm
Baskalci 1: 145 - sèdnɤt abe tòčno tәkà sàmu če stòluvetu kàg dә ti opìsvәm
Baskalci 1: 201 - àku àku ti sә glèdә әku ti si i gledàl ùbәu
Baskalci 1: 203 - nò obiknovènno šìleta tovà ti onovà ti po kilò i polovìna vɤ̀lna i
Baskalci 1: 203 - nò obiknovènno šìleta tovà ti onovà ti po kilò i polovìna vɤ̀lna i
Baskalci 1: 227 - ke te pìta kәkvà ti e vɤ̀lnata pèrena ili nèpèrena
Baskalci 1: 252 - aà na tèp ti e kažuvàl nèkoj tìzeka
Baskalci 1: 282 - àj [laughter] a be kòj ti u nèkoj kәtu ìmaš naprìmer a

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut