tò

Case: 
nom
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where tò appears

Šumnatica 3: 97 - dà dà dà dà tò hèrg’un počìvəm
Gela 2: 4 - i zdràf enakɔ̀f či jɛ̀ kvòt sam prekàrala tò hòdɤ
Gela 1: 17 - è esèj po vɔ̀rhə də minɔ̀t i tò kat sa izvᶤìkaše
Gela 1: 19 - ama tò e zdràv žᶤìf i zdràf je gàtu sa izvᶤìkva
Gela 2: 83 - ama vìš tò i bez učilà vìš na sèj gudᶤìni
Gela 2: 88 - tugàva ni vìkat če tò mnògu si vìdɨ če jɛ̀l
Sŭrnica 1: 126 - svekərɤ̀ mi tò təkà kàzvəš’e səs edìn ɤ̀ tùk
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Sveta Petka 1: 150 - tò se izgubì vɛ̀č’e sìčku
Bela 1: 154 - tò se opɤ̀nalo sidžìma i se obèsila

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut