tòu

Meaning: 
this
Gender: 
m
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where tòu appears

: 2 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
Mogilica 6: 68 - stànə pɔ̀tes ut četìres i sèdmə gudìnə gu pòčnə tòu
Drabišna 1: 66 - nə nàž gudìni əku ìməši tòu pluštàt ìkəm kɤ̀vi hurà
Drabišna 1: 70 - i tò təkà nə čàjə nə tòu čàj tùkə b'àš'e
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Drabišna 2: 122 - hàj də mu sə nàeš tòu kòn vikə òd də drùgə ùtrinə
Drabišna 2: 169 - t'à tòu d'èn nə ràbutə ne ušɤ̀lə skrìlə se
Huhla 5: 29 - gòsput jə i u glɤvɤ̀tə [unintelligible] zərət tòu krɤ̀s
Huhla 3: 36 - tùku hòrətə zəgrìzəhə nə tòu d'èn tə d'è utìde vɤ̀l'ču
Huhla 1: 51 - ud d'è tòu dumàt ba nəlì ut tòr i vòdə
Vŭglarovo 1: 67 - fùrnətə upeč’è sə tòu l’àp iskàrəž gu pitnàes duši̥ pu ədɨ̀n l’àp
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Vŭrbina 4: 48 - s tòu vìt kirəž’ilɤ̀g gu kàzvəme nìe pu.stàrumu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut