to

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where to appears

Golica 5: 45 - poslàha ni kɑ̀e l’ègnali si to tòplu tàm b’ɛ̀ši̥
Bansko: 119 - prɤstɛ̀na tèndžura ta prìfpaa to vèč'e turìla sam
Mogilica 4: 16 - i to edìn mèsec e tovà ramazàna nalì
Mogilica 6: 34 - əmhəm i agà sə ispečè to mnògo xlèp kədè gu pàzexa
Mogilica 6: 67 - nemɛ̀še tegà kàktu də hòd'ət i kulì tə tə to segà
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Stalevo 4: 29 - i t’à pristànvə to i nìe znàehme nìe kət màl’ki s dòbrə
Stalevo 1: 71 - pək ìnək fànət sə gʌ̀rč’uli to gʌ̀rč’uli də sə prepr’ɛ̀č’ət
Gela 2: 16 - səs vɤ̀l'nena plɛ̀na gulɛ̀ma pa to gulɛ̀ma plɛ̀na i ə
Stoilovo: 6 - utr to bàgrime əcàtə pràime sv’ɛ̀šči zə velìgdenət
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Tihomir 1: 39 - to ne sad’ɛ̀hme aràpkɯ nɤ slàmɤ òd'ehme
Tihomir 1: 41 - zɤ kràft’e sɤ zadènehme za slàmata to ne imè kamiòn’:e
Baskalci 2: 10 - è to nò
Bela 2: 27 - orèšec ə i sèloto i i ga to gàrata gàrata
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Rajanovci 2: 61 - to tì znàeš pa òn nosìl lèp i sìrence i si jàl
Breste 3: 23 - e to takà e bilò nèkoga ama segà postojànno sa zàedno
Breste 1: 103 - pòdnože če stɤ̀pame podlàgaj to si ìma i pòdnože
Breste 1: 115 - a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katò
Glavanovci 2: 8 - to stanà segà stàde da ne òkaš pòp nì za umrèlo
Glavanovci 1: 103 - mnògo e bìl tèžɤk živòtɤt ama ama to bèše vèselo
Bosnek 3: 39 - a koì sa pa mlàdi nevèsti kogà se klàn’axa to ednà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut