tovà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where tovà appears

Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Leštak 3: 148 - tovà ə glàtko li e ili
Leštak 3: 258 - tovà ednàta
Skrŭt 2: 53 - mite ndej čùka malko tùka da mòem da napràim tovà pòsle ši
Skrŭt 3: 68 - tovà ut ə sìrene jadèm bèz mrɤ̀fki sìrna nedèl’a go vìkame
Skrŭt 2: 86 - slèt tovà k’ ìat s tàpaneto̥
Skrŭt 2: 92 - togàj nè e ponedèlniko tovà e
Skrŭt 3: 98 - tovà e tovà znàm drùgo ne znàm
Skrŭt 3: 98 - tovà e tovà znàm drùgo ne znàm
Skrŭt 2: 129 - dà tovà u nedèl’ata
Skrŭt 2: 135 - àjde blàga rekìa tovà onovà i džumbìši̥
Skrŭt 2: 149 - štu ìma tovà k’e a dàrat kat iskàrat momàta vònka na
Gorna Krušica 1: 64 - tovà da si trìeme rɤcète

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut