tovà

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where tovà appears

Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Arčar 1: 21 - ama tovà nalì trèba də go kontrolìrat onì
Vladimirovo 1: 18 - ìdvat i od drùgi selà tovà zbor’ànin še rečè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut