trì

Meaning: 
three
Lexeme: 

Lines where trì appears

Kolju Marinovo 5: 9 - i stanà dv’è trì gudìni pək znàči nìj mnògu sùšə tùkə
Kolju Marinovo 5: 13 - mlògu mlògu sùšə stənà dv’è trì gudìni v’èči
Kolju Marinovo 5: 46 - štòtu nìj sme è tùkə priz dv’è trì kɤ̀šti e
Kolju Marinovo 1: 53 - dvà trì l’àbə žə upičèš səs pòdn’icə gi pičèjmi
Bansko: 286 - stàne na dìpla pòsle gu sŭšìeme na ә trì dìpla
Kruševo 1: 76 - kòlko gud’ìni d’eved’esè i trì gud’ìni e tàə bàbə
Kruševo 1: 77 - d’evedes’è i trì gudìni əmə ìnəč’è e mnògu ùmnə
Stojkite 1: 3 - i zagàlihmɨ̀ sa gàlihmɨ̀ sa trì gudìni tòj utìdi vujnìk
Stojkite 1: 14 - tò trì gudìnɨ sɤ sme nè vìdvɤlɤ mèn me hèm sràm hèm stràh
Stojkite 1: 25 - muhabèk’ nə pɔ̀k’an ta pu trì sahàta sadìm
Sŭrnica 3: 9 - š’ə kàrəš’ i dvà r’ɤ̀də i trì r’ɤ̀də
Sŭrnica 4: 41 - i trì stài imɛ̀hme dòlu trì imɛ̀hme gòre
Sŭrnica 4: 41 - i trì stài imɛ̀hme dòlu trì imɛ̀hme gòre
Sŭrnica 3: 76 - du s’à trì gudìni nè e stànəlu
Vŭrbina 4: 125 - trì č’ètɨri dùši nə kətɰ̀re pàk se kàč’ət
Nasalevci 2: 168 - obikòli ga trì puti i ko pòp pročetì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut