trɨ̀

Meaning: 
three
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where trɨ̀ appears

Rakovski: 11 - kəkùtu ìməši mɨ̀nəxə dvà trɨ̀ d'ɤ̀nə pàk dojdı̀ də gl'ɤ̀də
Rakovski: 18 - e stàvə trɨ̀ če̥tɨ̀rɨ d'ɤ̀nə sɨ prɨ nàm zəbelèžvəš
Rakovski: 33 - ednò dv'è trɨ̀ četɨ̀ri p'ɤ̀t šìs sìd'əm ùs'əm dìv'ət dìs'ət dubrè
Rakovski: 39 - səs trɨ̀ zɤ̀lvɨ i edɨ̀n dìver deverɤ̀t m bèše užìnən
Rakovski: 41 - dv'è etɤ̀rvɨ rəzbɨ̀rəjme sə živèejmi zàednu trɨ̀ čètrɨ gudɨ̀nɨ
Trŭnčovica 2: 12 - n’àkəde səm nə pàšə dvà bɨ̀ulə i i trɨ̀ wòlə vàrdej
Trŭnčovica 2: 52 - səbrànɨ ut trɨ̀ dòmə imòt mnògu i žə ìdem nə nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 82 - tòj kusɨ̀ dvà trɨ d’è̟ òtkusə nèču žə kusɨ̀š li
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 1: 181 - nàj màlku trɨ̀ pəti tr’àvə də sə ìd’ prə càrevɨcətə
Malevo/Xsk 1: 236 - nàj màl’ku trɨ̀ č’è̝trɨ pɤ̀ti tr’àvə də sə ubɤ̀rne i več’ertɤ̀
Kralevo 1: 15 - nìe č b’è̝hme ə əf ədnɤ̀ kɤ̀štə trɨ̀ brà trɨ̀mə bràtə
Kralevo 1: 47 - sərɤ̀ka i pedesè̝ znàči sərɤ̀ci̥ pu trɨ̀ m’ètrə dl’ègi
Kralevo 1: 74 - svà svà kàktu stànə v’è̝ke trɨ̀ gudɨ̀nɨ
Kralevo 1: 84 - s məgàre kukò də pus’è̝iš trɨ̀ dèkərč’etə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut