tr'àvə

Meaning: 
need
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
трябва
Other: 
imprs

Lines where tr'àvə appears

Huhla 1: 3 - kukòt' ìskə də sàmu tr'àvə sə ràbut'i ni štɤ̀d də ràbut'ət
Huhla 3: 30 - zə gl'èdəne d'àdu i bàbə b'àhə stàri tr'àvə sə ràbuti
Huhla 6: 92 - kòjtu ne hər'èsvə s'èdes'e hìč ne tr'àvə də ur'ɛ̀ nə čàsnu
Huhla 6: 98 - hèm na tr'àvə də jəd'ène də ur'ème
Huhla 2: 101 - tr'àvə də imə inò pàsmu dv'è pəsmà ìh ne rəzbìrəte vìe
Pavelsko 3: 1 - kətu tr’àvə də vəskrʌ̀sn’e isùs xristòs nə rəsp’enì.p’ʌ̀tək

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut