tùkə

Meaning: 
here
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tùkə appears

Garvan 1: 19 - tɤ̀j b'èš'i̥ ubl'àkənu i tùkə udòlu putplət'ènu
Garvan 1: 48 - b'èl'i nəpràu tɤ̀j səmòtu pɤ̀sro čərkòwnu təkwòs tukə ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 55 - i tukə ìmə krɤ̀š'č'i tɤ̀j
Bangejci 1: 10 - c'àl živòt tùkə vìkəm
Bangejci 2: 17 - i ot'ìət kàktu ìdət ud drùgi silà tùkə f nàše̥tu s'èlu
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 2: 29 - ə pək tuvà tùkə
Bangejci 1: 32 - tùkə səmìčkə li pudɤ̀ržəš sìčko
Bangejci 2: 40 - è tɤ̀j kət bəstùn'enu səs vìluškə tùkə udòlu s vìluškə
Bangejci 2: 41 - tùkə ìmə ràvnu tɤ̀j d'èt sə slàgə pr'èždətə
Bangejci 1: 57 - kulìčkə tùkə pripràəhmi t’à kɤ̀štə stàrətə tə t'à nizəpòmninə
Bangejci 2: 59 - əm tùkə təčète l'
Bangejci 2: 61 - təčète l' tùkə
Bangejci 1: 68 - əm tùkə kvò rabòtite kvì ud neštà udgl'èždət'e
Bangejci 1: 69 - əmče tùkə urèxmi zim'ɤ̀ bè
Brŭšljan 3: 5 - št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀em
Brŭšljan 4: 5 - dò i tùkə krəčònkite mu sə vɤ̀rzəni
Brŭšljan 3: 10 - i primɤ̀knim tùkə zə bàbətə də m'ɛ̀si xl'àp
Brŭšljan 3: 11 - ə nə g'òrg'udèn' št'à zèmeme ut tùkə kulàtə
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Brŭšljan 3: 14 - pu edìn m'ɛ̀sec dvà i št'à dòjdeme tùkə də pòčnem ž'ètvə
Brŭšljan 1: 17 - i gi pùštəhne nə pàš'e predìmnu tùkə se se dəržɤ̀t dərž'àə ž'ivòtnite
Brŭšljan 3: 41 - f pràznik kətu sɤ̀mne utrintɤ̀ š'e se premenìme tùkə
Brŭšljan 4: 42 - ò mi tuvà vr'ɛ̀me ìməš'e tùkə č'ètiri hìl'ədi ufc'è
Brŭšljan 3: 42 - də pòeme pə vəf č'èrkvətə č'e ut č'èrkvətə š'e dòem tùkə
Brŭšljan 3: 43 - š'e sə nəhrànime tùkə št'e si puč'ìnem màlku
Brŭšljan 4: 50 - kəvàl':e tùkə v grədɤ̀ št'à də ìdeme v burgàs
Brŭšljan 1: 97 - kətu fàne sn'àk è zəpòčvət c'àlə l'èntə tùkə
Černovrŭx: 11 - osòbenus nàšte dɤržàxə tùkə z'èmət pod nàem kunè
Černovrŭx: 22 - ìdət i pràštət n'àkuj àj tùkə komìtə mu kàzvəmi èj tàm
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Čokmanovo 1: 17 - tùkə nəgòre ìməme m ənə pə pə pərəklìsč'ek sv'etì dùh sə kàzvaš'e
Čokmanovo 1: 29 - dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hne
Stikŭl 3: 25 - tè tùkə hì sə pìsəlɨ nə pàmetnìčekə i stò̝rɨhə zbò̝r gulɛ̀m

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut