tùkә

Meaning: 
here
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tùkә appears

Stoilovo 2: 13 - zìmәme sfɤ̀rl’әme snòpetu tùkә vәf xәrmànәt
Stančov Han 1: 14 - kәt n’èmә fòrmә n’èmә b’èši tùkә be ə b’èd’әn nәròt bè
Stančov Han 1: 18 - è tùkә ìmә mìnә tuvà krɤst’èc
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 1: 47 - čeìzi e tùkә gu tәčèhmi mnògu čeìzi nə nə dicàtə
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 72 - krәkàtә tùkә ìmәš krәkà mɤ̀rdәš krәkàtә
Stančov Han 1: 97 - n’è à ud òr’exə bujәdìsvәmi n’àkui ràbuti̥ è tùkә s’à ìmәm n’àkui
Sveta Petka 2: 13 - udž’ɛ̀k tùkә tùkә vɤf kɤ̀štәtә
Sveta Petka 2: 13 - udž’ɛ̀k tùkә tùkә vɤf kɤ̀štәtә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut