tùka

Meaning: 
here
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tùka appears

Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 4: 116 - i tùka odgòre kvò če navìje na nogàta
Stakevci 4: 124 - a ženàta otprèd kvò slàga tùka
Repljana 1: 26 - mì tùka živèemo gòre a kakò se javì na pòrtutu
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Srebŭrna 1: 48 - ə takòs ì tùka da stuì nə unìjə stuluv’è
Srebŭrna 1: 49 - aj še go ostàva tovà tùka
Srebŭrna 2: 70 - tùka li slàgəš
Markovo: 2 - kak ste jə stroìli kɤ̀štətə tùka li si rodèna tì
Kovačevo 1: 4 - vìj tùka glavèš li mu vìkaxte gudèš li
Leštak 2: 18 - a nìvite màlko sa bilì tùka à
Leštak 3: 280 - znàči tùka ìma əlkà tùka oddòl’e
Leštak 3: 280 - znàči tùka ìma əlkà tùka oddòl’e
Leštak 3: 286 - takà tùka e əlkàta
Leštak 3: 288 - uttùkə flàz’a f uràloto čuvìjata kədè e tùka li
Leštak 3: 292 - takà tùka segà kvò prodəlžàva na oràlutu tovà dèto takòva
Leštak 3: 303 - a pòsle tùka kədè go dəržì tòo dèto orè
Leštak 3: 340 - kàk se kàza èj tovà dərvò tùka
Leštak 3: 344 - sə vìka oràlo a tovà tùka dèto go dəržɤ̀t udzàde
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Leštak 3: 366 - i tùka si ìmə čuvìja dɤ̀rvena
Leštak 3: 372 - a tùka drɤ̀škətə kàk se zafàšta za oràloto
Leštak 3: 380 - tvà si e tùka zàedno
Leštak 3: 384 - znàči tùka to tàja čàs
Leštak 3: 388 - drùgoto c’àloto oràlo drɤ̀škətə i tovà tùka dòlu
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 392 - uràlu sə vìkə a tovà tùka vuìšte uvìšte
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Skrŭt 2: 9 - gudèžo dòjdat tìa stàrite tùka ta pròsat à momàta
Skrŭt 2: 11 - ja nìa za tovà a tùka gudìme nàšta snaà odìme
Skrŭt 2: 32 - nèma takvìa rabòti tàpanèto si pràat tùka bednotìa drɤ̀veni lažìci
Skrŭt 3: 46 - nèma tùka jàs nèam
Skrŭt 2: 53 - mite ndej čùka malko tùka da mòem da napràim tovà pòsle ši
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 3: 60 - tùka ìmat sèjan tie nagòre kəm tìa kəm latìnkevo tà
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Stalevo 4: 21 - nìj sìčkite tùka sme pristanùši
Vŭglarovo 2: 105 - da govòrite edìn sled drùk štòto tùka sìčku se zapìsva
Stikŭl 1: 9 - ə nìe govòrixme sɤs sedènkof dèto pìsal istòria tùka
Stikŭl 1: 16 - ami kəkvòto znàeš tùka za sèl
Stikŭl 3: 80 - etùka ut katu ut pò̝lskite səlà bešɤ màjka mu beše tùka
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 102 - ta mumč’èncetu beše izgurɛ̀lku gùrelč’ica ne muž’ɛ̀hme d ìdem plàkahme tùka
Stikŭl 3: 104 - tàm nadòlu nàa ut kutrò beše sèlu tùka
Stikŭl 3: 116 - pesnupìsec ìmame nìe tùka vaf mahalɔ̀sa ža vì gu kàža
Stikŭl 3: 140 - takà i [laughter] è tùka adìn čuvɛ̀k dètu i snìmal etùka
Stikŭl 3: 141 - etùka pìsvalu takìva tùka s tɛ̀a sa edìnas sa gu ubᶤìli
Stikŭl 3: 144 - dèsu ə tùka napràv’enka na mahalɔ̀ta tùka tuvà stàrutu
Stikŭl 3: 144 - dèsu ə tùka napràv’enka na mahalɔ̀ta tùka tuvà stàrutu
Stikŭl 3: 145 - tovà tàa češmà tùka li e
Stikŭl 3: 152 - tèbe ìma li te tùka
Stikŭl 3: 159 - vìg’e li ma tùka
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Stikŭl 3: 162 - i etùka è tùka dètu igràjat na dvò̝ra dètu č’ušmìcata
Stikŭl 3: 163 - è tùkə zbòrə dètu sa igràlɨ è tùka sekàčɤ nɛ̀kvi rabòtnɨcɨ
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Stikŭl 3: 165 - sìčkutu tùka dètu ìmat umrɛ̀l’ta sa pràvɤl’ɤ vəncì
Stoilovo 2: 2 - è tùka upkòlim s kulàtә prevòzim snòpetu nәpràim xɤrmàn
Trjavna: 9 - mnògo stàri kɤ̀šti xùbavi vid’àx tùka
Trjavna: 93 - tùka fsìčko si pràvite ə
Vasiljovo 2: 3 - tùka tetev’èncite sa sa zas’è̝lile zərəd dobìtakḁ da im e širòko
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 1: 47 - tùka vaf rekɛ̀ta sme sa zè̝le ta gi pejè̝m
Vasiljovo 1: 55 - pà ràno da pejè̝m dòdem ta pejè̝m tùka na rekɛ̀ta
Vasiljovo 1: 67 - kòito sa tùka momčè̝ata jèzdat kun’è̝te̥ prepùskad gi na ivànovd’è̝n’
Vasiljovo 1: 85 - dòde petəròvd’èn’ nìe ìmame tùka kṛ̀s na svet’ì p’èt’er
Vasiljovo 1: 99 - nìe sèeme tùka ìmame nìva gol’àma ìmame kukurùs mnògu
Oborište 2: 139 - nìe tùka
Sveta Petka 1: 10 - kədè ìma dəràk tùka u sèlu
Sveta Petka 3: 19 - [laughter] salmìte si tòj sedì pòdniko e sedì tùka e udzàde
Sveta Petka 3: 21 - dà èj tùka utùka e
Sveta Petka 3: 22 - a tùka
Sveta Petka 3: 23 - tàa kɤ̀šta dètu je tùka udzàde vulòvetò a udòl b’àhə vulòvetu
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Sveta Petka 1: 47 - ә n’àma n’àma n’àma tùka
Sveta Petka 3: 49 - nàči tùka nèmaše
Sveta Petka 1: 92 - ɛ̀to gi è tùka ìma è təkìva sìni
Sveta Petka 3: 100 - ɤ̀ znàči armànete ne b’àxa tùka pokraj kɤ̀štite izvɤ̀n
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Sveta Petka 3: 115 - mnògo visòko tùka
Sveta Petka 3: 125 - dà glèdam tùka səbìrate vìe
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Sveta Petka 1: 134 - tùka s’àkoi še si naprài
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 21 - tùka e bilò čìsto be čovèk
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Vladimirovo 3: 1 - bàra bàra ìma li tùka nablìzo
Vladimirovo 3: 4 - ìma tùka
Vladimirovo 3: 5 - bàra tùka lòvexa li rìba vɤf nèja
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 1: 46 - [laughter] a kogà kogà zapòčnaxa tùka xòrata da si slà ə
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 2: 53 - tùka a kòleda
Gorna Krušica 1: 133 - ami ako ìskate pa i tùka mòž da si s
Gorna Krušica 1: 135 - tùka svàk’ata jà à vìe kàk ìskate
Gorna Krušica 1: 156 - jà sà se udarìx pa tùka bè: rakàta čupìla tà
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Tihomir 1: 103 - a tùka na pad nagìte kakvò ìma
Tihomir 2: 161 - jàla stanì tùka če
Tihomir 2: 195 - a tùka
Iskrica 1: 37 - i ìdvəš tùka
Baskalci 2: 15 - jà ot tùka takà ke otsèčem dìp màlko i se vìka tovà izbrɤ̀ska
Baskalci 1: 18 - sèlutu se e zәselìlu znàči tvà e tùka a bìlu puštin’àk
Baskalci 1: 28 - i saà tùka nèma takà trɤ̀sɤt pu pètrič trɤ̀sɤt pu sòfija
Baskalci 1: 31 - a vìe tùka nә vrème
Baskalci 1: 89 - ne mògә dә glèәm à enà kuzà glèdәm sàmu tùka
Baskalci 1: 127 - o o odzàt tùka kәtu e trɤ̀lata znàči ìma si pokaričàr
Baskalci 1: 132 - i tùka e grәdèš nәlì
Baskalci 1: 151 - pres sràgәtә minàvәt à kәtu prez vrәtàtә saà tùka nәprìmer
Baskalci 1: 225 - a tùka
Baskalci 1: 233 - әmi ə tùka ut korèmo dèto tovà
Baskalci 1: 241 - à tùka is trɤ̀nite is pàproteka kàk òdɤt tò okàpva
Baskalci 1: 246 - tùka kraj šìjata ke a potstrìže i slet edin mèsec
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl
Tŭrnjane 1: 5 - tùka a bilò kəto mìnat kòlata sɤz volòvete
Tŭrnjane 1: 10 - i kato minàvat lètno vrème pepeltɤ̀ do tùka
Salaš: 1 - ot tùka li si
Salaš: 84 - a tè tekà i tegàj tùka komšìe amà ìma bàba dèda
Bela 1: 7 - tùka sàmo kartofi sàdexme a pòsle oddòle onàa gradìna
Bela 2: 7 - emi no tùka tùka ùčea ot kalùger ə tìe učenìcite tùka ùči
Bela 2: 7 - emi no tùka tùka ùčea ot kalùger ə tìe učenìcite tùka ùči
Bela 2: 7 - emi no tùka tùka ùčea ot kalùger ə tìe učenìcite tùka ùči
Bela 1: 8 - na ednì naši bratofčèdi u vèlingràt tè ne ìdvat vèče tùka
Bela 2: 8 - i kàk sa učìle tìja decà u òsɤm časɤ̀ da sɤ tùka
Bela 2: 9 - pres tovà tùka nagòre mu vìkat bùjaka pa čèren pɤ̀t
Bela 2: 12 - e tùka meždu tìja dvàta hɤ̀lma
Bela 2: 18 - za kvò si zabelèzala da e razlìčno ot tùka od bèla nèkoja
Bela 1: 18 - mә dà è pa to dòle ràvno ìnače tùka plàmen nasàdi
Bela 2: 25 - kato nàze da skòmja tùka dɤ̀lgo.polè tìja
Bela 1: 35 - kət se pensionìrax i stàrec ә stàreca bèše sàm ostànal tùka
Bela 1: 37 - i òn se pensionìra mlàt dojdè tùka cɤ jà òšte rabòteše
Bela 1: 51 - no òn mlàt pensionèr kvò da pràim da sedìm tùka te tekà
Bela 1: 60 - kvò e segà i mòja mɤ̀ž zemà telèto če čùvame go tùka
Bela 1: 69 - e tùka na na baìra a jà natàm vèče zamìna obikòli
Bela 1: 82 - oblèko se tùka omì se òn a izvède gòre i ja pajvanìsa
Bela 1: 84 - pasèm [laughter] sedìm tàm čèkam onì pravìa tùka kvò pravìa
Bela 1: 112 - če butàla tàtko tùka i u bòlnica vìkam e saà pàla kolàta
Bela 1: 127 - nèma da vòdim nèma da kàram àjde pèpo tùka àjde nasàm
Bela 1: 129 - sèdnem da ja dòim ne dòim u čàša tùrnem kòfata tùka
Bela 1: 159 - ùžas nanesèm u štàjgi tùka gi natùram zimàta studèno
Bela 1: 165 - vɤ̀nka mrɤ̀zne tàm studèno natùrala sɤm štàjgi i sɤm gi narèdila tùka
Breste 2: 50 - ama tùka po vàs n’àma
Breste 1: 72 - ot tùk i f sredɤ̀ta i nadùpčeno ot tùka i ot tùka
Breste 1: 72 - ot tùk i f sredɤ̀ta i nadùpčeno ot tùka i ot tùka
Breste 2: 73 - i go dokàrame tùka i na armàn’a tèšame trevɤ̀ta
Breste 2: 74 - da nèma n’а kotò tùka e trevɤ̀ta
Breste 1: 123 - i ot tùka i vɤ̀tre ìma ednò takòva ednò žilèsce
Dolna Sekirna 2: 1 - tùka kogà praìa tovà tèkezesè imàlo li e da gònat òrata
Dolna Sekirna 2: 21 - vùrn’a tùka ìmaše si fùrn’a čitàlište golemò magazìnite
Dolna Sekirna 2: 28 - prèt čitàlišteto fùrn’a bèše ìmaemo tùka vùrn’u u selò
Dolna Sekirna 1: 36 - a sinɤ̀t mi tùka ga kṛštavàmo dòma tàm u tùja kɤ̀štu
Dolna Sekirna 2: 47 - a tùka gi rasturìše sìčko rasturìše a nìe smo ga pravìli
Dolna Sekirna 2: 48 - i kancelàriju tùka pravìmo gòre u tèkezèto hm vlačìla sɤm pèsɤk
Dolna Sekirna 2: 53 - a tùka dèzesè ìmaše li
Dolna Sekirna 2: 58 - à tùka nè
Dolna Sekirna 3: 58 - i nìe tùka si kràvu čùvaemo pòsle òvce kozà sìren’e
Dolna Sekirna 2: 73 - a tùka odìli li sa mlàdi ə devojčetìja u sòviju da glèdaju
Dolna Sekirna 2: 74 - na na bogàti te na bogatašè dečurlìgata ili ot tùka ne sɤ̀ odìli
Dolna Sekirna 3: 89 - dèka ne ìdeše tùka na tàm ta vràpča te ta elòv.dòl
Glavanovci 2: 1 - pòpɤt si ə ə tùka li si bèuše
Glavanovci 3: 1 - tùka kvò slàgat
Glavanovci 3: 2 - a tùka zab takòva koprìneno eli červèno eli zelèno o kṛpè zabràtka
Glavanovci 2: 3 - pòpɤt tùka li si bèše
Glavanovci 2: 4 - pòpɤt nèma tùka ìmaše pòp ama počìna
Glavanovci 3: 4 - zabràtka i onà sɤz dantèlki tùka na za zakeràči se
Glavanovci 3: 6 - eli se tùka pòd brada no pòveče se zakeràči i tùka se
Glavanovci 3: 6 - eli se tùka pòd brada no pòveče se zakeràči i tùka se
Glavanovci 2: 7 - mnògo odàvna tùka doòdi edìn ot tṛ̀n kɤdè opslùžva cèlata opštinà
Glavanovci 2: 23 - tùja si o kṛstì kudè živèexme predì da dòjdemo tùka
Glavanovci 2: 24 - momčèto go kṛstìxme si tùka bèxme na kvàrtira
Glavanovci 1: 78 - na edɤ̀n sɤrvàjver tùka edìn mnògo dobɤ̀r od bḷgàrija
Bosnek 3: 70 - što tì rabòta tìja rabòtnici tùka da pùši i da pijà
Bosnek 1: 88 - po predì kòlko godìni bèše tùka pèexme i igràeme i č ìdeme
Bosnek 1: 93 - i za bɤ̀dni.vèčer si dojdòme pòsle onì tùka dooždàa
Bosnek 1: 95 - tàmoka nèma xlepᵊ nìe sme si tùka bɤ̀lgarite na xlèp
Bosnek 1: 104 - tè mèn mi bèa trì ženì u sèlo tùka gi tùrex

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut