tùka

Meaning: 
here
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tùka appears

Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 4: 116 - i tùka odgòre kvò če navìje na nogàta
Stakevci 4: 124 - a ženàta otprèd kvò slàga tùka
Repljana 1: 26 - mì tùka živèemo gòre a kakò se javì na pòrtutu
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Srebŭrna 1: 48 - ə takòs ì tùka da stuì nə unìjə stuluv’è
Srebŭrna 1: 49 - aj še go ostàva tovà tùka
Srebŭrna 2: 70 - tùka li slàgəš
Markovo: 2 - kak ste jə stroìli kɤ̀štətə tùka li si rodèna tì
Kovačevo 1: 4 - vìj tùka glavèš li mu vìkaxte gudèš li
Leštak 2: 18 - a nìvite màlko sa bilì tùka à
Leštak 3: 280 - znàči tùka ìma əlkà tùka oddòl’e
Leštak 3: 280 - znàči tùka ìma əlkà tùka oddòl’e
Leštak 3: 286 - takà tùka e əlkàta
Leštak 3: 288 - uttùkə flàz’a f uràloto čuvìjata kədè e tùka li
Leštak 3: 292 - takà tùka segà kvò prodəlžàva na oràlutu tovà dèto takòva
Leštak 3: 303 - a pòsle tùka kədè go dəržì tòo dèto orè
Leštak 3: 340 - kàk se kàza èj tovà dərvò tùka
Leštak 3: 344 - sə vìka oràlo a tovà tùka dèto go dəržɤ̀t udzàde
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Leštak 3: 366 - i tùka si ìmə čuvìja dɤ̀rvena
Leštak 3: 372 - a tùka drɤ̀škətə kàk se zafàšta za oràloto
Leštak 3: 380 - tvà si e tùka zàedno
Leštak 3: 384 - znàči tùka to tàja čàs
Leštak 3: 388 - drùgoto c’àloto oràlo drɤ̀škətə i tovà tùka dòlu
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 392 - uràlu sə vìkə a tovà tùka vuìšte uvìšte
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Skrŭt 2: 9 - gudèžo dòjdat tìa stàrite tùka ta pròsat à momàta
Skrŭt 2: 11 - ja nìa za tovà a tùka gudìme nàšta snaà odìme
Skrŭt 2: 32 - nèma takvìa rabòti tàpanèto si pràat tùka bednotìa drɤ̀veni lažìci
Skrŭt 3: 46 - nèma tùka jàs nèam
Skrŭt 2: 53 - mite ndej čùka malko tùka da mòem da napràim tovà pòsle ši
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 3: 60 - tùka ìmat sèjan tie nagòre kəm tìa kəm latìnkevo tà
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Stalevo 4: 21 - nìj sìčkite tùka sme pristanùši
Vŭglarovo 2: 105 - da govòrite edìn sled drùk štòto tùka sìčku se zapìsva
Stikŭl 1: 9 - ə nìe govòrixme sɤs sedènkof dèto pìsal istòria tùka
Stikŭl 1: 16 - ami kəkvòto znàeš tùka za sèl
Stikŭl 3: 80 - etùka ut katu ut pò̝lskite səlà bešɤ màjka mu beše tùka
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 102 - ta mumč’èncetu beše izgurɛ̀lku gùrelč’ica ne muž’ɛ̀hme d ìdem plàkahme tùka
Stikŭl 3: 104 - tàm nadòlu nàa ut kutrò beše sèlu tùka
Stikŭl 3: 116 - pesnupìsec ìmame nìe tùka vaf mahalɔ̀sa ža vì gu kàža
Stikŭl 3: 140 - takà i [laughter] è tùka adìn čuvɛ̀k dètu i snìmal etùka
Stikŭl 3: 141 - etùka pìsvalu takìva tùka s tɛ̀a sa edìnas sa gu ubᶤìli
Stikŭl 3: 144 - dèsu ə tùka napràv’enka na mahalɔ̀ta tùka tuvà stàrutu
Stikŭl 3: 144 - dèsu ə tùka napràv’enka na mahalɔ̀ta tùka tuvà stàrutu
Stikŭl 3: 145 - tovà tàa češmà tùka li e
Stikŭl 3: 152 - tèbe ìma li te tùka
Stikŭl 3: 159 - vìg’e li ma tùka
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Stikŭl 3: 162 - i etùka è tùka dètu igràjat na dvò̝ra dètu č’ušmìcata
Stikŭl 3: 163 - è tùkə zbòrə dètu sa igràlɨ è tùka sekàčɤ nɛ̀kvi rabòtnɨcɨ
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Stikŭl 3: 165 - sìčkutu tùka dètu ìmat umrɛ̀l’ta sa pràvɤl’ɤ vəncì
Trjavna: 9 - mnògo stàri kɤ̀šti xùbavi vid’àx tùka
Trjavna: 93 - tùka fsìčko si pràvite ə
Vasiljovo 2: 3 - tùka tetev’èncite sa sa zas’è̝lile zərəd dobìtakḁ da im e širòko
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 1: 47 - tùka vaf rekɛ̀ta sme sa zè̝le ta gi pejè̝m
Vasiljovo 1: 55 - pà ràno da pejè̝m dòdem ta pejè̝m tùka na rekɛ̀ta
Vasiljovo 1: 67 - kòito sa tùka momčè̝ata jèzdat kun’è̝te̥ prepùskad gi na ivànovd’è̝n’
Vasiljovo 1: 85 - dòde petəròvd’èn’ nìe ìmame tùka kṛ̀s na svet’ì p’èt’er
Vasiljovo 1: 99 - nìe sèeme tùka ìmame nìva gol’àma ìmame kukurùs mnògu
Oborište 2: 139 - nìe tùka
Sveta Petka 1: 10 - kədè ìma dəràk tùka u sèlu
Sveta Petka 3: 19 - [laughter] salmìte si tòj sedì pòdniko e sedì tùka e udzàde
Sveta Petka 3: 21 - dà èj tùka utùka e
Sveta Petka 3: 22 - a tùka
Sveta Petka 3: 23 - tàa kɤ̀šta dètu je tùka udzàde vulòvetò a udòl b’àhə vulòvetu
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Sveta Petka 1: 47 - ә n’àma n’àma n’àma tùka
Sveta Petka 3: 49 - nàči tùka nèmaše
Sveta Petka 1: 92 - ɛ̀to gi è tùka ìma è təkìva sìni
Sveta Petka 3: 100 - ɤ̀ znàči armànete ne b’àxa tùka pokraj kɤ̀štite izvɤ̀n
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Sveta Petka 3: 115 - mnògo visòko tùka
Sveta Petka 3: 125 - dà glèdam tùka səbìrate vìe
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Sveta Petka 1: 134 - tùka s’àkoi še si naprài
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 21 - tùka e bilò čìsto be čovèk
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Petrov Dol 2: 54 - tùk tùka elà è tùka sednì è tùka
Vladimirovo 3: 1 - bàra bàra ìma li tùka nablìzo
Vladimirovo 3: 4 - ìma tùka
Vladimirovo 3: 5 - bàra tùka lòvexa li rìba vɤf nèja
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 1: 46 - [laughter] a kogà kogà zapòčnaxa tùka xòrata da si slà ə
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 2: 53 - tùka a kòleda
Gorna Krušica 1: 133 - ami ako ìskate pa i tùka mòž da si s
Gorna Krušica 1: 135 - tùka svàk’ata jà à vìe kàk ìskate
Gorna Krušica 1: 156 - jà sà se udarìx pa tùka bè: rakàta čupìla tà
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Tihomir 1: 103 - a tùka na pad nagìte kakvò ìma
Tihomir 2: 161 - jàla stanì tùka če
Tihomir 2: 195 - a tùka
Iskrica 1: 37 - i ìdvəš tùka

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut