tùka

Meaning: 
here
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tùka appears

Golica 2: 1 - ot tùka li si
Golica 2: 3 - ot tùka li si
Golica 2: 4 - tùka səm rud'èna i tùka səm užènena
Golica 2: 4 - tùka səm rud'èna i tùka səm užènena
Golica 2: 5 - tùka i tì li si ot tùka
Golica 2: 5 - tùka i tì li si ot tùka
Golica 2: 6 - ot tùka sme
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 5: 15 - če šə z duhɑ̀d’at tùka də dvanàisi čàsa pətùva sə oroplàn
Golica 2: 21 - b'àxme vəf kozìčino vəf erkèč b'àxme i dojdòxme pešà tùka
Golica 2: 43 - tùka e gol'àma sùša
Golica 3: 101 - f tèkeesèto tùka še e prɑ̀h
Golica 3: 114 - ama tr'àba pòpə də j tùka də č'i̥t'è
Golica 3: 115 - tòj si e tùka
Golica 3: 125 - ìma pòp mà duxòd'a pòpa tùka
Golica 3: 171 - a tùka də m səm kəìl'na
Golica 3: 173 - ə tùka da ukwɑ̀si pàk səm kəìl'nə
Golica 3: 175 - n'èmam nìkakvo s'àto amà a tùka də zəvalì pɑ̀k səm kəìl'nə
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Stakevci 3: 33 - jà sɤm oddòlu tùka
Stakevci 3: 62 - kòj ga zè tùka stòlɤt
Repljana 2: 7 - mùško jàgn'e koè ìma ròdzi zanesèmo ga cṛ̀kva tùka bèše
Repljana 2: 18 - gòrni.lom tùka ot pṛtopòpinci ot blìskiti selà ni ìdvat
Repljana 2: 57 - i kàk ja poznàvaš kato vərvìš tùka iz baìrite
Babjak 2: 22 - kugàtu wòrətə tùka vm'ɛstu də ìma kòne də se vəršè
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Bansko: 17 - kakvì bànici ste pra pràite tùka v bànsko
Bansko: 61 - a kàži dèka bànsko jàdene ùbavo dèto pràvite tùka
Bansko: 213 - si i tùka si kòleme kòleme prasète nìe sè
Malevo/Xsk 1: 26 - ama tùka nalì znàete če čak v dvanàesta godìna se osvoboždàvat
Malevo/Xsk 1: 27 - tùka od dvanàesta godìna
Malevo/Xsk 1: 44 - kugàt də utỳvə vəf turcìjə spà tùka u nàs
Malevo/Xsk 1: 93 - əmhəm nakùpili sə zem’à sìgurno tùka rabòt’at
Malevo/Xsk 1: 208 - əmhəm ə tùka vəv dvòra li se vɤršè
Eremija 3: 6 - tùka màčki pìš zatvòreno ta kùče ne mòže da ulèzne
Eremija 4: 6 - jadàt e tùka komšìkata ònja dèn puštìla golèmoto svinčè
Eremija 5: 12 - i tè rodìx mu màško tè gu tùka
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 6: 17 - è kato tùka dvòro
Eremija 6: 18 - nè e tùka bèše
Eremija 4: 18 - tùka prez vratàta i če si se issère ìli tùka
Eremija 4: 18 - tùka prez vratàta i če si se issère ìli tùka
Eremija 4: 19 - ìli tùka da mòga da go vìda če e minàl
Eremija 6: 22 - tè tùka na tovà uzgòre vṛšèeme
Eremija 5: 26 - tùka ìmaše takòva dòftoro me preglèždaše i vìka čovèko mažò mi
Eremija 1: 30 - zàpoznaj se tùka sos tìja xòra
Eremija 2: 37 - làni na tovà mestènce štò posadìme tùka što sì sàdime izvadìme
Eremija 1: 39 - [laughter] sàmo tùka zapìsvat nèšto nèma ne tràžat pàri
Eremija 6: 43 - tùka edìn tùka
Eremija 6: 43 - tùka edìn tùka
Eremija 4: 43 - tè tùka kat dòjde da sère i pùf
Eremija 6: 45 - tùka i tùka na stredàta e vṛžàno s važè
Eremija 6: 45 - tùka i tùka na stredàta e vṛžàno s važè
Eremija 2: 46 - od mène tòku vìkam jà sam tùka da pàza
Eremija 2: 47 - da nèma do pràgo trèva e tùka tṛ̀sa ə trevàta da nèma
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 4: 53 - òn e čìsto čèren bèlkata e tùka e bèla
Eremija 4: 55 - tùka kor ə šìjata tùka i nadzàde bèlo
Eremija 4: 55 - tùka kor ə šìjata tùka i nadzàde bèlo
Eremija 1: 67 - gl'èdam tùka zapìšuvat od dèka znàm
Eremija 1: 83 - še dòjda jà d ìda do magazìnčeto tùka nèšto da gl'èdam
Eremija 5: 92 - na dṛ̀ta ženà dàjte tùka pritrùpajte sàmo me ispišète na
Eremija 1: 107 - òti ne mòga ne mòga è go tùka gradìnka vòda nèmame
Eremija 1: 115 - prigòtvat tùka ama se svṛ̀ši kato postojàno rəcètu da si umìeš
Eremija 1: 121 - òo tè tùka komšìite nìkogaš ne bèše presənàl bunàro
Eremija 1: 125 - ama tì glèdam pàk tùka si pu posadìla si nèšto
Eremija 1: 131 - kato go pògledna pa se vṛ̀na tùka ta sèdna vìkam zaštò
Mogilica 5: 84 - tr'àbva da e kədè tr'àbva da e tùka li
Dolno Ujno: 33 - tè ne sɤ̀ ni idvàli tùka
Dolno Ujno: 54 - tùka u pòjasu
Dolno Ujno: 56 - tùka tùka onò pòjas nèma tràklata [laughter]
Dolno Ujno: 56 - tùka tùka onò pòjas nèma tràklata [laughter]
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 63 - tùka če ja mùšnem i tè tekà i si predèm
Dolno Ujno: 68 - i tùka dòlu ìma
Dolno Ujno: 101 - a tùka a tùka kàk go zavɤ̀rtaš tovà
Dolno Ujno: 101 - a tùka a tùka kàk go zavɤ̀rtaš tovà
Dolno Ujno: 112 - nèma tì mnògo interèsni ràboti nèma kòj tùka
Dolno Ujno: 117 - ìmaše si razbòj kòku ot tùka do toà momčè te tekà
Dolno Ujno: 122 - sovèl'k'a ìma ot tùka ə na tùka de i pàk tekà
Dolno Ujno: 122 - sovèl'k'a ìma ot tùka ə na tùka de i pàk tekà
Drabišna 2: 14 - znàči tovà e grànicata tùka takà li
Drabišna 1: 78 - r'àkata tùka presɤ̀xvaše li
Leštak 3: 376 - tovà si e tùka
Leštak 3: 378 - tvà si e tùka takòva
Huhla 6: 12 - àa dèto tùka b'àxa sìčkite drèxi
Huhla 2: 70 - tùka ìmaše li učìlište v xùxla
Bangejci 1: 4 - pɤk tùka s sə umɤ̀žila
Bangejci 1: 8 - əhə c'àl živòt tùka
Bangejci 2: 14 - momìte ostàv'ət tùka
Gela 3: 14 - kàk se govòri tùka u gelà
Gela 1: 14 - ò tò dvàes pèd gudᶤìni sàmu po vɔ̀rhə tùka bìl
Gela 3: 27 - ami è tvà kato ìma ofcà tùka e udòben slùčaj
Gela 3: 67 - če hùbavu ama làni səbìraše senò ta bilò pò hùbavu tùka
Gela 3: 70 - vìka màjko i tùka hùbavu vìka fasùl' berèm mnògu hùbavo zavèdena fèrmana
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 2: 101 - da da jadè tà be ut plòvdif de dòkturka ta tùka spà
Stikŭl 3: 32 - e tùka jɛ̀ žə vì jə kàža
Gorno Vŭršilo 2: 31 - s nìx pobìjvax gi čàt.pàt i lɛ̀toska bɛ̀a tùka i
Gorno Vŭršilo 2: 63 - tùka mìnalite mìnalite godìni sàdexme dodè ne bɛ̀še stanàlo tèkezesè
Graševo: 12 - bušnàkova znàči tùka ìma bošnàkofci
Graševo: 23 - znàči tùka e sèlo gràševo
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Graševo: 45 - sè sa si znàči tùka ste si
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 51 - tvòja čovèk si e ot tùka nali
Graševo: 53 - a takà i tvòjte decà tùka živèjat
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Sŭrnica 2: 22 - znàči lenɤ̀ e stàval tùka ràždal se e
Sŭrnica 1: 42 - à tùka pobràtimi
Sŭrnica 2: 104 - znàči ženìte si bojadìsvaxa tùka
Sŭrnica 1: 106 - às še si ubodɤ̀ tùka
Sŭrnica 1: 120 - ìma li go tovà tùka
Sŭrnica 1: 194 - tùka bi tr’àbalo da ne isɤ̀hvət
Belica 2: 1 - čàkaj segà da vìdime tùka a žètvata tùka kàk ja pràvexte
Belica 2: 1 - čàkaj segà da vìdime tùka a žètvata tùka kàk ja pràvexte
Belica 1: 4 - i pòsle se ožènix ta bèx tùka vɤf ednɤ̀ maalɤ̀ parapàndofci
Belica 1: 5 - presèlia ni ta ni zbràa tùka ta ma:nàxme onàa maalɤ̀
Belica 1: 6 - ta sam tùka tàa
Belica 1: 7 - à da napràite golèmo sèloto tùka
Belica 2: 38 - tùka
Belica 2: 65 - emi tùka si ìmaše po rekìte na vòda vodenìca
Belica 2: 68 - a kakvò se sèeše tùka
Belica 2: 70 - nè s kakvò se sə sèeše tùka po nìvite
Belica 2: 76 - ot do tùka e tù pùsteno brazdɤ̀ nàsea tàa pòsle
Belica 1: 98 - ama odrèže pa drème pa tùka
Belica 3: 108 - tùka na selu kakvò da pràva
Belica 2: 110 - ot tùka kràj kolòto kolòto go isfṛ̀ga na brəšnò
Belica 2: 122 - nèma lèp nìe sedìme tùka na sènka na vɤ̀zdux
Belica 2: 173 - od glìna tè mu vìkat gnìla tùka
Oborište 2: 12 - nè tòj po modèren pràznik stàna da da a na làzar tùka
Oborište 1: 41 - e tì pòdnica ìmaš li si tùka
Oborište 1: 51 - tàm pret fùrn’atà tùka bèše i tùrnem go
Gradec 1: 80 - pà u gṛdɤ̀ ma zakàra pa mòja sìn otidè pri dòktor tùka
Gradec 1: 84 - i zè da m tè tùka koto izdɤ̀nem dḷbòko
Gradec 1: 98 - takà e tè tokòfko i tùka ednà dṛ̀ška
Gradec 1: 109 - pl'às te tùka s onovà àmà gà viknà na mène
Gradec 1: 125 - e tùka rɤcète mi snimàa òrata sìčko mi kazàa
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Tǔrnjane 2: 40 - a tùka stàrite xòra kək kək f kakvì drèxi vabèni sa nosìli
Tǔrnjane 2: 51 - à tùka š

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut