tuvà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where tuvà appears

Mogilica 5: 55 - stàrise znàči i t'à vlìzə f tuvà čislò stàrise
Mogilica 3: 87 - sɛ̀nu ut càrevicətə tuvà misirlìg' gu zuvème misìrč'enu gi hrànehme
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Kralevo 2: 27 - àj tuvà sə nuštuvɨ̀te dɤ̀rvenu kurɨ̀tu
Kruševo 4: 31 - seà tùkə nə tuvà s’èlu ìč nè e ùbəvu
Leštak 2: 92 - segà pàk tuvà e hùbəvu č’e nèmə drùgu
Leštak 3: 129 - è kàktu tuvà dòlu ìž
Leštak 3: 241 - zəbràil gu səm tuvà udàvnə ràbutə bè
Leštak 3: 255 - tuvà e humòte
Leštak 3: 312 - tùkə gu dərž’ì segà tòj i kumànduvə tuvà
Leštak 3: 345 - əmi tuvà e drʌ̀škə
Šumnatica 3: 48 - šə kləd’èš tuvà ə m’èsunu m’èsu žùpki šə kləd’èš
Šumnatica 1: 68 - è tuvà fəšìskə germànijə kugàtu hòdime də də sə bìeme
Šumnatica 3: 73 - kənà e tuvà kurkmàč [laughter]
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Šumnatica 3: 181 - ə burkàne gu nəsìpvəme i c’àlətə zìmə tuvà gòtvime
Huhla 5: 20 - jà da ìzedə àjde čùkət nàši dicà tuvà n'è
Vŭglarevo 2: 77 - počvəš pòsle tə sə rəzvɤ̀rzuvə tuvà
Brŭšljan 4: 17 - n'àkoe dərvò ìmələtə e tuvà təkà tòp tòp e
Brŭšljan 4: 42 - ò mi tuvà vr'ɛ̀me ìməš'e tùkə č'ètiri hìl'ədi ufc'è
Brŭšljan 4: 43 - tèə č'ètiri ìl'ədi ufc'è nìe tuvà vr'ɛ̀me nə hòdime
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Brŭšljan 1: 90 - də ròv'ət zəštòtu ìnəč'e n'èməš'e gu tuvà zəjrè
Gela 1: 35 - tə gu mɔ̀čət hɔ̀ də jadè tuvà vèke
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Zabernovo: 43 - tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu
Zabernovo: 45 - dà predì tuvà se i gu v’ɛ̀eme
Malevo/Asg 2: 46 - i sl’èt tuvà v’èč’e udzìməme məslòtu a ml’àkoto go vìkəme bərkanìca
Malevo/Asg 2: 72 - i slet tuvà nə kòpi gu səberèm i ottàm pàk vəv vərvìl’niki
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Pavelsko 4: 11 - tuvà i stàna i utʌ̀rnəə pàk də si prudəlž’ɛ̀vəme də urèm
Široka Lŭka: 30 - slet tuvà pak pɛ̀eme žatvàrska pɛ̀sn’a i nèja də ti jə kàž’a
Sŭrnica 4: 81 - àmi tuvà si tì e redòvnu kàktu segɛ̀
Vŭrbina 3: 2 - č’e kà də ti ne kàže tò tuvà l’ɤ̀snu [laughter]
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 4: 13 - vərš’è̝me urème i vərš’ème gu ca tuvà rəštɤ̀ gu vərš’e̝me səs katɯ̀r’e
Vŭrbina 4: 18 - ut səmòtu s’èlu tuvà beše stàrətə priròdə drùgo nè
Vŭrbina 2: 20 - tuvà pàk kinà e tè̝lenu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut