tvà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tvà appears

Kolju Marinovo 4: 2 - hərmàn’ə z’èmim tə puravnìm èj tùkə tvà ut tùkə nadòlu
Kolju Marinovo 4: 18 - zəštòtu nìj kətu gu nəpràvim tvà pɤ̀rvo
Kolju Marinovo 4: 19 - tvà pɤ̀rvətə godìnə də ti kàžə ftòrətə gudìnə
Kolju Marinovo 6: 47 - i za tvà gi rəskàrvət
Kolju Marinovo 6: 53 - mi tvà živòt’ə drùgu ìskaš
Kolju Marinovo 4: 68 - səs tvà sə žèni
Kolju Marinovo 4: 77 - è zɤ̀pčetàtə è jà žèniš è s tvà pribìrəš’
Golica 2: 8 - a tvà e nègovata kàšta
Golica 3: 18 - tvà kàk se vìka
Golica 3: 22 - kədèl'ka a tvà
Srebŭrna 1: 11 - tvà e jurdèčki pàtici̥ kàktu gu pìšət u knìgətə
Srebŭrna 1: 101 - ama tvà na svàdbata ili na zàsefkite
Bansko: 65 - ta sè ta ùvri ùbaù ta tvà e bànsko
Markovo: 128 - də bìj ə pək ə mòjə bəštà kətu̥ kài tòj tvà mumčè
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 34 - uvəžɛ̀vəhə sə i sl’ət tvà ə əm
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 1: 75 - tik’è̝k’u: b’èše pò rànu təkà se kàzvəše tik’è̝k’u: i slət tvà màl’evu
Malevo/Xsk 1: 77 - stàrutu m ìme b’èš’ə tik’è̝k’u: ə pək sl’ət tvà màl’evu gu preimənùvəhə
Malevo/Xsk 1: 132 - tvà kuèt sə nəpr’è̝l’i tr’àvə də gu̥ ɨstəkɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 137 - v’è̝k’e tvà kvòtu ni istəkàl’i nè istəkàl’i pòčvəm’ə də rəbòtim
Malevo/Xsk 1: 141 - dà ràpkətə i slət tvà pòčvəme v’è̝k’e də gɤ̀rl’ime nàj nəpr’èš
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 154 - sl’ət tvà nə zədəl’džɨ̀hə də s’è̝em pu mlòk pəmùk
Malevo/Xsk 1: 167 - təkà b’èše tvà prèdə də fl’èze f t’èk’ees’è
Malevo/Xsk 1: 168 - i sl’ət tvà pək t’èkees’èt dòjde zimàhə nɨ̀vɨte [laughter]
Malevo/Xsk 1: 171 - kato se po podadè vèče tvà žìtoto kakvò go pràixte
Malevo/Xsk 1: 206 - nə tvà nə hərmàn’ə də k prenòs’ət i gà svɤ̀rši
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 221 - ud r’àkətə nəl’ɨ̀vət tvà m’àstu nəràs’əd gu səs slàmə
Malevo/Xsk 1: 235 - səs vìl’te ubrɤ̀štə sə càl’ijə hərman’ sl’et tvà pàk kàrət
Malevo/Xsk 1: 246 - əmi sl’ət tvà gà priberɤ̀d žɨtòt tò je v’è̝ke sùhu̥
Malevo/Xsk 1: 250 - a tvà g’òz kakvò e tovà dèto go dɤržì
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Malevo/Xsk 1: 269 - [laughter] tvà d’èt sme prekàrəl’ɨ sigɛ̀šnite mlàdi həb’èr si n’àmət
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Kovačevo 1: 47 - tvà beše
Kovačevo 1: 108 - tvà tugàa
Kovačevo 1: 127 - pòmnim èee tvà gu pòmn’əm jà
Kovačevo 1: 139 - mi tvà
Kovačevo 1: 140 - tvà žəltìci i l’evuve
Kovačevo 1: 143 - da ukrəšènijə e ta tvà tòlkuv gerdàn
Kovačevo 1: 154 - tvà e na kolàna təkà
Kovačevo 1: 160 - vɤ̀dìčki zə drèhite i tvà e
Kovačevo 1: 171 - d’àdu gòsput dəržàl i tàa tvà beše nəròt xòrə
Kovačevo 1: 172 - tvà tùkə
Kovačevo 1: 174 - xurìštetu li vi bèše tvà tùkə
Kovačevo 1: 216 - [laughter] štò štò də ti kàžə tvà beše
Leštak 3: 86 - i segà ako ìma kàmən’e nèšto prɤ̀s slet tvà
Leštak 3: 378 - tvà si e tùka takòva
Leštak 3: 380 - tvà si e tùka zàedno
Šumnatica 3: 50 - ne gò li kàlcaš ə tvà
Skrŭt 3: 44 - stò e tvà papùda
Skrŭt 3: 50 - tvà e kato lèštata obàče
Skrŭt 3: 55 - a tvà kato kato b’àl bòp nèšto li
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Skrŭt 1: 92 - dà a na tvà ə da da vi kàzva
Skrŭt 1: 187 - nèe tvà e
Stalevo 3: 7 - pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t
Stalevo 3: 8 - tùri i ut tvà gàt tùriš stànvə
Stalevo 1: 13 - n sàm tvà ne sɤ̀m srìgələ òfce
Stalevo 4: 15 - əhə ama čèstu li gu stàvaše tvà
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 4: 56 - ò n’èskə tvà təkòvə stànəlu tàm pək drùgu
Stalevo 1: 101 - tvà snòjuvəj ni znàm kvò də ti kàžə kòlku čùdo
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Vŭglarovo 2: 135 - dukɤ̀tu də stàne slàmə tvà žɨ̀tu
Vŭglarovo 2: 149 - kvò e tvà g’òs
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Stikŭl 3: 8 - kàk se vìka tvà
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Sŭrnica 1: 45 - jà jà da mi kàeš tovà tvà še bɤ̀e poslèdno
Sŭrnica 2: 74 - à tvà po kàməkə ə
Sveta Petka 3: 82 - učèš’am màlku drùgətə slàmə təkà slet tvà gu prevɤ̀rš’em
Vladimirovo 3: 108 - štòto bòba bòba tvà pò tèško a tovà drùgoto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut