tvà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tvà appears

Malevo/Xsk 2: 60 - tvà n’àmə i də è
Malevo/Xsk 2: 64 - də vər’ɤ̀t də ràpt’ət i tvà də ìməmə
Malevo/Xsk 2: 97 - du kɤ̀snə vɤ̀zrəs tvà e
Drabišna 1: 51 - lež'àhne vɤ̀nkə bùbički̥ tvà trì kutìi bùbički hràneh
Drabišna 1: 71 - sià gu nəprɤ̀hə tòrište fɤ̀rl'ət tvà fɤ̀rl'ət čerpìi fɤ̀rl'ət sìčku fɤ̀rl'ət
Drabišna 1: 98 - trì sɤ̀nə spɤ̀t spɤ̀t s'ètnekə v'èk'e gà hi hràniš tvà kəm zəv'àjkə
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Kralevo 3: 10 - tvà kəvàk məl’è kəvàk tupòlə
Kralevo 3: 12 - əmi tàm ìməlu gòre si n’àkəde kəde tvà d’et kàzvəme nìe
Kralevo 3: 14 - ìmet nòsɨ nə ə tùkə e tvà nə vɨsòku̥tu nə vərhə̀
Kralevo 3: 17 - mɨ sə čìn mɨ sə čìnvə tvà sə krɤ̀k
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 3: 29 - či tvà mòmče màlku təkɤ̀vu enò sə kàzvəl kràl’u
Kralevo 2: 51 - d’èt tvà ìməme də kàž’em kràvə
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 3: 66 - nə tvà ìme se imenòvə
Kralevo 3: 71 - tvà znàm jà mòjə d’àdu
Kralevo 2: 89 - jà gl’èdəm sigɛ̀ pək ìkəm tvà kɤ̀k je stòrenu
Kralevo 2: 90 - tvà tvà siɛ̀ tòo tòk sɨ̀čkite tèz ràpti ìkəm
Kralevo 2: 90 - tvà tvà siɛ̀ tòo tòk sɨ̀čkite tèz ràpti ìkəm
Kralevo 2: 107 - tvà səm zəpòmnilə ud nàšte ìməše dik’àn
Kralevo 2: 108 - ne hòd’ət pu tvà
Kralevo 2: 114 - tvà tvà səm zəpòmnilə nə təkòvə n’èštu ne sɤ̀m
Kralevo 2: 114 - tvà tvà səm zəpòmnilə nə təkòvə n’èštu ne sɤ̀m
Kruševo 4: 22 - tvà š’e nəpràim i š’ə iz pràim si ùbəvi jàden’ètə
Kruševo 4: 56 - kət pucərven’èe izgòr’ kurìč’kətə du dòlu š’e ubɤ̀rneš tvà
Leštak 3: 15 - e tvà pò rànu bèše hərmàn tùkə è tùkə
Leštak 3: 18 - ut tvà è təkà beše è hərmàn
Stalevo 1: 117 - zə snuv’èš i zə gu usnuv’èš tvà zəh òsem
Vŭglarovo 1: 4 - səndɤ̀ci si ìməme spec’àlnu zə tvà
Vŭglarevo 1: 17 - f tvà kurɨ̀tu
Vŭglarevo 1: 18 - f tvà kurɨ̀tɨšte
Vŭglarovo 2: 28 - tvà n’èštu
Vŭglarovo 2: 39 - dəkɤ̀d də sm’è̝l’i slàmə də stàn’ tvà žɨ̀tu
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Vŭglarevo 2: 101 - i s tvà žɨ̀ttu
Vŭglarovo 2: 111 - jà gl’èdəm tvà sə vərtɨ̀ [laughter]
Vŭglarovo 2: 127 - nìj rəspràjəme kò sme pr’əkàrəli ənnò vr’è̝me tvà e
Vŭglarovo 2: 143 - təkà vərtɨ̀me i tvà žɨ̀tu s’ t’ič’è žɨ̀tut bəškà
Vŭglarevo 2: 150 - tvà d’è̝t
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Vŭglarovo 2: 164 - zə hl’àb bèš’e tvà tvà iskàrəš nə m’èlnicə
Vŭglarovo 2: 164 - zə hl’àb bèš’e tvà tvà iskàrəš nə m’èlnicə
Vŭglarovo 2: 165 - tvà b’èše l’àbə
Hvojna 3: 11 - sl’et tvà məš’ìnite dòdəhə əmə kət stànəme t’èkees’è v’èč’e
Hvojna 2: 28 - i sl’ʌ̀t kəto v’èč’e je isɤ̀hnəlu hùbəvu tvà stàvə kəm àvgus m’èsec
Sŭrnica 2: 131 - tvà nə sɛ̀ki r’ɤ̀t pu ednà stìskə brəš’nò urɤ̀ž’enu brəš’nò
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Vŭrbina 4: 54 - puslè tvà t’à sə pl’əvɨ̀ i se mʌ̀kne t’à sə nè žène

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut