tvà

Meaning: 
this
Gender: 
n
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where tvà appears

Kolju Marinovo 3: 47 - kòlku vrèmi stoì na nə nìvətə tvà nèšto
Garvan 1: 58 - i slèt tvà gi men'àvə
Garvan 1: 87 - tvà se tìjə kərtìnkite
Garvan 1: 91 - a tvà sə svetìcite
Garvan 1: 133 - nè nè rəzkəžì gu tvà e interèsnu
Bansko: 133 - tvà zìme pòvek'e če go če òt sèa lɛ̀te nèma
Mogilica 3: 40 - i tvà go səbìrat i f xambàra
Drabišna 1: 74 - vìnagi li presɤ̀xvaše tovà tvà pès
Godeševo 2: 6 - i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè
Leštak 3: 420 - tvà kàk sa zbìra
Huhla 2: 92 - hɤ̀ nìj ne znàehme tvà ò gà n vretènu
Gela 3: 47 - e tvà e pròle pròl'etèšnu àgɤncɤ ama e mɤ̀ničku de
Stikŭl 2: 55 - mlò̝gu sə kr’ɔ̀hki təj vìšnici tvà vìšni
Malevo/Asg 2: 87 - slet tvà gi puč’ìstvəm č’ɤ̀rnutu d’ètu ògənə e gur’àl səs t’eslàta
Pavelsko 2: 20 - pòčvəm’e də striž’èm i tvà gu vìkəme sp’ʌ̀vəme
Hvojna 2: 20 - tvà e trəd’ìcijə də ut’ìdət stupànite də si ubikul’ʌ̀t n’ìvite
Vŭrbina 4: 136 - tvà e
Tihomir 3: 16 - kàk se vìkə tvà
Tihomir 1: 95 - kàži kàk stànuva tvà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut