u

Meaning: 
at
Lexeme: 

Lines where u appears

Srebŭrna 1: 97 - du kɤ̀sno tàm swìr’ə̟t igràət u jergèn’o gu brɤ̀snət ìma
Srebŭrna 1: 111 - utòr:nu e tàm u nèja stàja sìčki̥t’ȅ xòra utàd’ət tàm
Dolno Draglište 1: 13 - əmi ìdea večertà mlədožènci̥te ìdea večertà nə u mòmine
Dolno Draglište 1: 15 - rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə
Malevo/Xsk 1: 44 - kugàt də utỳvə vəf turcìjə spà tùka u nàs
Mogilica 1: 53 - ətkòle mnògu kuàt si bəh u nàs jɛ̀ səm čɛ̀k ud
Skrŭt 2: 62 - tɤ̀j a u momìčeto
Skrŭt 2: 68 - əxə əxə i f nedèl’a səbàjle səbìrat sa u momčètu i kakvò
Skrŭt 2: 155 - u mom momčètu ponedèlniko si darùva nègovata ròda ama
Stalevo 4: 32 - izl’èze izl’al nə d’èt bèše ərgàtin tòj bèše u d’àdui
Stalevo 4: 33 - u nə mòjə d’àdu u brətoč’e̝də d’àdu gòd’u b’è̝še ərgàt’ɨn
Stalevo 4: 33 - u nə mòjə d’àdu u brətoč’e̝də d’àdu gòd’u b’è̝še ərgàt’ɨn
Stikŭl 3: 38 - u kògu
Stikŭl 3: 39 - u studènskata ə hìžə
Stikŭl 3: 40 - u kògu
Stikŭl 3: 41 - u studènskata u fìlip
Stikŭl 3: 41 - u studènskata u fìlip
Gorno Vŭršilo 1: 21 - sè s ofcìte ìdex magàretata sa u sinà i segɤ̀ dvɛ̀ magàreta
Malevo/Asg 3: 17 - e i kətu vɤ sə vɤ̀rneme u ottàm
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Stojkite 1: 7 - vɔ̀r si vìkam tì jɛ̀ d ìda da sa st’ɔ̀gna u nàs
Stojkite 1: 9 - u nàs ìma mòmi i junàcɤ ta gl’ɔ̀daj vìka
Sŭrnica 1: 31 - u prijàtelə tàm
Belica 1: 34 - i edìn čorbadžìata tòj go znàe u kòj e
Oborište 2: 64 - tovà sè u kumàta stàva mm
Oborište 2: 65 - sè u kumàta da
Oborište 2: 66 - u kumàta tàa ka na baštàta
Oborište 2: 68 - na kumàta u baštàta
Drjanovec 2: 14 - še gi ustàjɤ u dumà šə tɤ̀rsim idìn kulàj dàvɤj
Drjanovec 1: 20 - i č’ùwɤm l’ùl’kata d’ètu u t’àw xòra bùl’a bòjka sɤ kàza
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r
Drjanovec 1: 62 - gl’e dɤ gu glèdɤ u t’àw dukɤt sɤ zɤvɤ̀rni tàt’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut