udɤ̀tə

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where udɤ̀tə appears

Drabišna 1: 84 - fùrnətə səjvànetu uttàm pruvəlìhme dùpkə tə teč'àš'e udɤ̀tə nədòlu
Drabišna 2: 104 - ədnɤ̀ c'ìgənkə òdə òdə də nəl'àe jà gl'èdə fɤ̀tre f udɤ̀tə
Drabišna 2: 110 - fɤ̀tre f udɤ̀tə prebɤ̀rnə jə fɤ̀tre f udɤ̀tə s'ètn'e duhòdə tòj
Drabišna 2: 110 - fɤ̀tre f udɤ̀tə prebɤ̀rnə jə fɤ̀tre f udɤ̀tə s'ètn'e duhòdə tòj
Kralevo 1: 81 - nòsɨ sə udɤ̀tə teč’è b’èše i hùbəvu
Iskrica 1: 15 - às in b’àx kətu ditè bùlkətə dəd’è udɤ̀tə bùlkətə d’ ède zə udɤ̀ta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut